فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی (MDR) - مقالات آماده انتشار