فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی (MDR) - واژه نامه اختصاصی