فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی (MDR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله