نویسنده = محمدباقر بابائی(طلاتپه)
تعداد مقالات: 25
1. تهدیدات نرم جمهوری اسلامی ایران در بعد هویتی

دوره 14، شماره 78، زمستان 1394

محمدجواد الوندی؛ حسن قاسمی


3. ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمین در کشور(مطالعه موردی جنوب شرق کشور)

دوره 13، شماره 75، زمستان 1393

مهدی حشمتی جدید؛ محمد رضا بشارتی؛ غلامرضا زارعی


4. تأثیر تحریم خرید نفت ایران بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 76، زمستان 1393

عباس تقدس ینژاد؛ الله مراد سیف؛ الله مراد سیف


5. درآمدی بر تبیین مبانی نظری الگوی مدیریت دینی از منظر قرآن کریم

دوره 13، شماره 75، زمستان 1393

علیرضا خراشادیزاده؛ محمد باقر بابائی


6. بررسی عملکرد سپاه شهدای آذربایجان غربی در

دوره 13، شماره 75، زمستان 1393

روح اله کریمیان؛ محمدجواد محمدجواد سبحانی فر


7. بررسی امنیت روانی کاربران فضای سایبری (اینترنت)

دوره 13، شماره 75، زمستان 1393

مرتضی بهرامیان؛ حجت الله مرادی


9. بررسی نقش آمریکا در شروع، تداوم جنگ عراق علیه ایران وراه های اجتناب از غافلگیری

دوره 13، شماره 77، زمستان 1393

محمد بیگلری؛ عبدالله عراقی؛ عبدالله عراقی


12. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان ستاد

دوره 13، شماره 75، زمستان 1393

مهدی صالحی زاده؛ علی فرهی بوزنجانی


15. مناسبات سیاسی، امنیتی ایران و ترکیه در راستای تبدیل شدن به قدرت منطق های

دوره 12، شماره 71، زمستان 1392

حسین شریفی طراز کوهی؛ منصور جعفرزاده؛ منصور جعفرزاده


20. تحول جایگاه منطقه ای و روابط تنش زای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

دوره 12، شماره 71، زمستان 1392

علی اکبر رمضان زاده؛ محمد رضا بشارتی؛ سید تقی هاشمی


21. الگوی مطلوب تفکر راهبردی فرماندهان با رویکرد اسلامی

دوره 11، شماره 70، زمستان 1391

محمدباقر بابائی طلاتپه؛ مهرداد مؤمنی زاهد


23. طرح نهضت آموزش دوره ای اثربخش برای فرماندهان و مدیران

دوره 9، شماره 63، زمستان 1390

محمد باقر بابایی؛ محمد قربان جافری


24. تحلیلی برخاستگاه سبک فرماندهی درفرهنگ علوی

دوره 10، شماره 67، زمستان 1390

محمدباقر بابائی(طلاتپه)


25. نقش طوایف شیعه بلوچ در امنیت منطقه بررسی موردی: ایرانشهر

دوره 8، شماره 61، زمستان 1388

محمدباقر محمدباقر بابایی؛ محمدرضا بلالی مهیاری