تعداد مقالات: 82
2. تحلیل و بررسی وضعیت نظام جانشین‌پروری در یکی از سازمانهای نظامی کشور

دوره 15، شماره 83، پاییز 1395، صفحه 33-47

محمدرضا سلطانی؛ الهام ابراهیمی؛ حمیدرضا محمدیان


3. ارائه الگوی مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی در سازمان های دفاعی

دوره 15، شماره 83، پاییز 1395، صفحه 49-67

محمد تولایی؛ غلامرضا زاهدیان پیشخانی


4. تهدیدات نرم جمهوری اسلامی ایران در بعد هویتی

دوره 14، شماره 78، زمستان 1394

محمدجواد الوندی؛ حسن قاسمی


7. بازکنکاشی نو درمورد نقش تیپ ویژه شهدای سپاه در عملیات آزادسازی منطقه پیرانشهر ـ سردشت در سال 1361

دوره 16، شماره 85، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-49

کاظم فکری راد؛ حسین باقری؛ محمدرضا هدایتی


10. تبیین زیرساختار‌های ایدئولوژیک و ساختاری گروه تکفیری - تروریستی داعش

دوره 15، شماره 83، پاییز 1395، صفحه 119-154

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ علی اکبر رستمی


11. الگوی مطلوب تفکر راهبردی فرماندهان با رویکرد اسلامی

دوره 11، شماره 70، زمستان 1391

محمدباقر بابائی طلاتپه؛ مهرداد مؤمنی زاهد


12. درآمدی بر تبیین مبانی نظری الگوی مدیریت دینی از منظر قرآن کریم

دوره 13، شماره 75، زمستان 1393

علیرضا خراشادیزاده؛ محمد باقر بابائی


13. ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران

دوره 13، شماره 77، زمستان 1393

سیاوش نصر ت پناه؛ احمد کریمی


16. تأثیر تحریم خرید نفت ایران بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 76، زمستان 1393

عباس تقدس ینژاد؛ الله مراد سیف؛ الله مراد سیف


17. نقش طوایف شیعه بلوچ در امنیت منطقه بررسی موردی: ایرانشهر

دوره 8، شماره 61، زمستان 1388

محمدباقر محمدباقر بابایی؛ محمدرضا بلالی مهیاری


18. طرح نهضت آموزش دوره ای اثربخش برای فرماندهان و مدیران

دوره 9، شماره 63، زمستان 1390

محمد باقر بابایی؛ محمد قربان جافری


19. تحلیلی برخاستگاه سبک فرماندهی درفرهنگ علوی

دوره 10، شماره 67، زمستان 1390

محمدباقر بابائی(طلاتپه)


22. راهبردهــای دفاعی جمهــوری اسلامــی ایــران بــرای مقابلــه با جریان‌های تکفیری

دوره 15، شماره 81، بهار 1395، صفحه 1-40

علی اکبر رستمی؛ محمد مهدی اسماعیلی؛ محمد مهدی اسماعیلی