دوره و شماره: دوره 10، شماره 67، زمستان 1390 (571)