دوره و شماره: دوره 13، شماره 76، زمستان 1393 (567)