اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر رمضان‌زاده

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

besharati810chmail.ir

سردبیر

دکتر هادی مراد پیری

استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

dr.hpiri100gmail.com

جانشین سردبیر

دکتر محمدرضا بشارتی

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

besharati810chmail.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمدرضا بشارتی

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

besharati810chmail.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدحمید خدادادحسینی

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

khodadadmodares.ac.ir

دکتر هادی مرادپیری

مدیریت راهبردی استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

dr.hpiri100gmail.com

دکتر محمدجواد سبحانی فر

مدیریت راهبردی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mjsobhangmail.com

دکتر اسماعیل کاووسی

برنامه ریزی امور فرهنگی استاد، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ekavousygmail.com

دکتر علی فرهی

مدیریت استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

dr_farrahiyahoo.com

دکتر محمدرضا خراشادی زاده

استاد، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

mr.khorashadi.mrgmail.com

دکتر حسین علائی کرهرودی

مدیریت سیستم‌ها استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

alaei_hosseinyahoo.com