همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

حسن احمدی

مدیریت امور اجرایی نشریات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hahmadi@ihu.ac.ir

دبیر اجرایی

حسن ابوطالبی

کارشناس فصلنامه مدیریت و پژوهشهای دفاعی

dp.hassan@chmail.ir