ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران

نویسندگان

تهران، بزرگراه بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

چکیده

این مقاله با هدف ارایه الگوی پشتیبانی مورد نیاز در هنگام بحرا نها نوشته شده است که از نظر
هدف توصیفی تحلیلی و از نظر جهت گیری کاربردی و از نظر راهبرد با روش پیمایشی انجام
شده است. جامعه آماری تحقیق 150 نفر است که 50 نفر از این افراد بر اساس فرمول آماری،
برای جمع آوری اطلاعات به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه است و برای روایی سنجی از طریق روایی محتوا و برای محاسبه سنجش پایایی
پرسشنامه از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است.
نتایج حاصله نشان م یدهد که سه سیستم لجستیک یکپارچه، چابک و ناب م یتوانند به عنوان
ابعاد اصلی الگوی پشتیبانی مطلوب در بحران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین یازده مؤلفه
پذیرفته شده در وضعیت های بحرانی به ترتیب اولویت مرکب از اهداف یکپارچه، طراحی
یکپارچه، عملکرد یکپارچه، واکنش سریع، فناوری، انعطاف پذیری، مشتری مداری، حذف
اتلاف، بهبود مستمر، استانداردسازی و بهنگام بودن است و این ابعاد برگرفته از سیست مهای
لجستیک یکپارچه، چابک و ناب است.

کلیدواژه‌ها