نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسنده مسئول، امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
شماره جاری: دوره 17، شماره 86، بهار و تابستان 1397 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2008-6121
شاپا الکترونیکی
2645-5218