راهنمای نویسندگان

اصول مربوط به نویسندگان محترم:

1- مقالات باید حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده کنند و روش و رویکرد خود را ذکر و داده‌ها را به صورت صحیح گزارش کنند.

3- نویسندگان با تکمیل فرم اصالت مقاله با ذکر نویسنده مسئول و همکاران و نیز ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله را رعایت کنند.

4- نویسندگان از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و دادن اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری کنند.

5- از نویسنده درخواست می‌شود در صورت نیاز داده­‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه­‌ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید.

6- ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف COPE است. در صورت مشاهده تخلف، سرقت علمی محسوب شده و به وزارت علوم گزارش خواهد شد.

7- اصل مقاله‌های رد شده ، بازگردانده شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

8-فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود. تمامی رونوشت های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار میگیرند.

داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه میدهد. تحریف نیز هنگامی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر میدهد.

ارسال همزمان: هنگامیست که یک رونوشت به دو نشریه ارسال میشود.

ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ میدهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.

ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن ها میباشد.

سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله میبایست در انجام آن سهیم باشند.

دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر میشود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن ها برده نشده است

شرایط پذیرش مقاله:

1 ـ مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده و برخوردار از مختصات روش‌شناختی و سامان‌یافته در ارایه موضوع مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2 ـ پذیرش مقاله برای چاپ به عهده‌ هیأت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت ، صدورگواهی پذیرش علمی مقاله دال بر چاپ مقاله را ندارد و تمامی مسئولیت‌های ناشی از صحت علمی یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود. در عین حال، فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی در ویرایش مندرجات مقاله آزاد است.

3 ـ مقاله حداکثر در 25 صفحه‌ و از طریق سامانه فصلنامه ارسال گردد.

4 ـ مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی ـ ترویجی و با رعایت شرایط زیر باشد:

1ـ4ـ مقاله ارسالی باید دارای عنوان، چکیده (حداکثر ده سطر)، کلید‌واژه‌ها (سه الی پنج کلید واژه)، مقدمه، متن، نتیجه‌گیری، خلاصه انگلیسی و فهرست منابع طبق راهنمای نحوه‌ ارایه‌ مقاله‌های علمی در انتهای توضیحات زیر، باشد.

2ـ4 ـ مقاله باید برخوردار از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، رسا و مختصر باشد.

3ـ4ـ مقدمه‌ مقاله محل طرح و بیان نظری موضوع مقاله، اهمیت و ابعاد موضوع مسأله مورد پژوهش و بیان منظور پژوهشگر از طرح و انتشار آن است.

4ـ4 ـ نتیجه‌گیری: در پایان مقاله، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه، که روشنگر بحث و نتیجه‌گیری باشد، ارائه گردد.

5ـ4 ـ منابع مورد استفاده: تمام منابع مورد استفاده در متن، بایستی در فهرست منابع apaپایان مقاله به ترتیب حروف الفبا آورده شود. در نگارش ارجاعات مربوط به منابع در داخل متن، نام مؤلف، سال انتشار منبع ‌و صفحه مورد استفاده بدین شکل (اسمیت، 2001، 22) یا (Smith, 2001, p. 22) نگاشته شود.

در مواردی که تعداد نویسنده بیشتر از یک نفر باشد، ذکر منبع بدین صورت خواهد بود (اسمیت و همکاران، 2001، 22) و یا(Smith, et.al, 2001, p. 22). برای ارجاع به منابع اینترنتی بدین‌شکل (www.smith,2001) نگاشته می‌شود. در نگارش متن، معادل لاتین اسامی افراد یا اصطلاحات و واژه‌های ضروری با شماره ارجاع در پاورقی هر صفحه آورده می‌شود.

6ـ4 ـ ترتیب شناسه‌های کتاب‌شناختی در صفحه‌ فهرست در مورد مقاله، کتاب، گزارش و سایر مراجع به شرح زیر است:

ـ مقاله‌ها: نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام مجله، دوره، شماره و صفحات مقاله.

ـ کتاب‌ها: نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح. محل انتشار: نام ناشر.

ـ منابع اینترنتی: نام نویسنده (تاریخ انتشار)، عنوان متن، نام سایت یا صفحه‌ اینترنتی >‌ نشانی دسترسی‌<، (تاریخ مشاهده).

7ـ4 ـ خلاصه‌ انگلیسی (20 ـ 15 سطر) باید همراه مقاله با مشخصات کامل نویسنده

 

جدول 1: مشخصات قلم‌های مورد استفاده در نگارش مقاله

عنوان

نوع قلم

عنوان

نوع قلم

عنوان مقاله با (تیتر1)

B Titr 16 Bold

متن چکیده و کلید واژه‌ها

B Lotus 11 Italic

 

عنوان چکیده، کلید واژگان، مقدمه و نتیجه‌گیری با (تیتر2)

B Zar 12 Bold

متن پانویس فارسی

B Lotus 10

 

عناوین فرعی زیر‌مجموعه‌ی تیتر2 با (تیتر3)

B Zar 11 Bold

متن پانویس انگلیسی

Roman 9

عناوین فرعی زیر‌مجموعه‌ی تیتر3 با (تیتر4)

B Lotus 11 Bold

 

متن مقاله

B Lotus 13

 

تیتر جدول‌ها، نمودارها و عکس‌ها (تیتر جدول و نمودارها باید بالای آنها در وسط ذکر شود.)

B Lotus 11 Bold

 

ارجاعات منابع داخل متن به فارسی

B Lotus 10

 

ارجاعات منابع داخل متن به انگلیسی

Roman 9

کلیات نگارش مقاله

شامل:

چکیده مقاله، ( اعم از فارسی و انگلیسی) در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته (دارای ساختار Structural ) حداکثر 250 تا 300 کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و بصورت زیر باشد :
مقدمه : این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه یا جمع بندی مروری بر متون در این راستا باشد .
هدف :پژوهش با چه هدفی و یا سوال پژوهشی انجام گردیده است
 روش : باید شامل اطلاعات کلی درمورد نوع مطالعه، پروتوکل مطالعه شامل استراتژی سرچ (چه کلید واژه هایی، با چه زبانی، در کدام بانکهای اطلاعاتی فارسی و انگلیسی و... داخلی و خارجی، در چه محدوده زمانی) پروتوکل معیارهای ورود مقالات به تحقیق و یا حذف مقالات از تحقیق، نحوه ارزیابی مقالات و روش آنالیز داده ها باشد.

یافته هامهمترین یافته های حاصل از تحقیق ذکر شود
 نتیجه گیری : این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه ها، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج  بیان گردد .
کلید واژه : حداکثر5 واژه اصلی که در متن به آن پرداخته شده باشد.

توجه: چکیده فارسی و انگلیسی با یکدیگر مطابقت داشته باشد. واژه‌های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی نوشته شود .


متن اصلی مقاله

متن اصلی مقاله شامل:  مقدمه, روش, یافته ها, بحث, نتیجه گیری نهایی، و منابع می‌باشد . تمامی بخش های مقاله  درقطع یکسان حداکثر در 20 صفحه A4
 مقدمه مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع, توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند. : 1- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام. 2- توضیحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است. 3- مروری بر یافته های مطالعات دیگر که مرتبط با مساله و موضوع پژوهش می‌باشد. 4 - تحلیل اطلاعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاٌ یافته های مطالعات مرتبط و تبیین خلا ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر 5 - بیان اهداف یا سوالات اصلی پژوهش ·
 روش مطالعه :  یکی از بخش های مهم مقاله که تابلوی استحکام و دقت مطالعه می‌باشد، در مطالعات مرور سیستماتیک باید روش و استراتژی جستجو ، وآژه های جستجو شده ، ژبان های مقالات جستجو شده، محدوده زمانی جستجو، نحوه انتخاب مقالات برای ورود به آنالیز، استراتژی حذف مقالات، نحوه آنالیز و نحوه ارزشیابی مقالات ذکر گردد.
 یافته‌ها:  یکی دیگر از بخش های مهم مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها بیان می‌گردد تفسیر یافته ها باید براساس موازین علمی صورت پذیرد ، داده ها و یافته هایی که در جداول و نمودارها ارایه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در مورد توزیع آنها در متن جمع بندی صورت گیرد.

 تجزیه و تحلیل در این ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ روی ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﺮوری ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و آن را  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣـﺮوری ﻳـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺰرگ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤـﻮده وﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﮔﻴـﺮی ﻣﻬﻤ را ارایه ﻛنید. 
 نتیجه‌گیری نهایی:  نتیجه گیری نهایی باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا 1 - مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد 2- موارد کاربرد یافته ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد. 3 - پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد .
 منابع:  منابع مقاله به روش apa تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات متنی در قسمت منابع به روش ذکر شده درج  و مطابقت  داشته باشد.