اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی:

با توجه به وسعت حوزه های مورد مطالعه، این نشریه طیف وسیعی از مخاطبان را در زمینه های امور دفاعی  شامل مدیریت دفاعی، تجهزات دفاعی ، عملیات های نظامی  ، تجربه نگاری دفاعی  ، مدیریت و فرماندهی  را در بر می گیرد و تلاش می کند منبع موثقی برای مراجعه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند باشد. از آنجاکه حوزه دفاع و فرماندهی هدف اصلی انتشار این فصلنامه می باشد، شناخت و همکاری با اساتید و پژوهشگران آشنا به امور دفاع ،تجهیزات نظامی ، مدیریتی ، فرماندهی نظامی ، عملیات رزمی ، آموزش های نظامی  پیرامونی و کشورهای مختلف از اهم اولویت های فصلنامه خواهد بود. لذا مخاطبان آن قادر خواهند بود بخشی از نیاز پژوهشی خود را از این طریق و با استفاده از دیدگاه های تخصصی در حوزه مطالعات تامین نمایند.

در این راستا، مقالات مورد بررسی از طریق اساتید متخصص هر حوزه از طریق سامانه الکترونیکی سایت نشریه جمع آوری شده و به همراه فرم ارزیابی مقالات برای داوران محترم ارسال می گردد.

عبارتند از:

 • تبیین مدیریت فرماندهی نظامی، قدرت بازدارندگی  در امور دفاع نظامی، اموزش های نظامی و عملیات های نظامی ؛
 • تدوین الگوهای مدیریت و فرماندهی نظامی هماهنگ با الگوی ایران مقتدر مبتنی بر رهنمود های فرماندهی کل قوا،  در افق چشم‌انداز، نقشة جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی؛
 • تحول و بهبود درتبیین  شاخص های  نوین مدیریت و فرماندهی نظامی ؛
 • نشر و عرضة دستاوردهای تحقیقات علمی  بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های  نظامی  در حوزة دانشی  مدیریت و پژوهش های دفاعی ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها؛
 • کمک به تبادل و ارتقاء دانش امور دفاعی وعملیات نظامی  در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین المللی.

گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های علمی در زمینه­‌های زیر:

 1. مطالعات نظامی   
 2. راهبردهای در عملیات های نظامی  و راهبردهای در تجهزات نظامی ،
 3. برنامه ریزی راهبردی مدیریت دفاعی ،
 4. انتشار مقالات درس آموخته های مطالعات نظامی ،
 5. نیازسنجی دانشی در حوزه مدیریت و پژوهش های دفاعی ،
 6. معماری سیاست کذاری مدیریت دفاعی ،
 7. درختواره و نقشه بازدارندگی نظامی ،
 8. توسعه فرهنگ دانشی مقاومت و دفاع ملی،
 9. مستندسازی تجربیات،
 10. هوشمندی سازی سازمان های دفاعی ،
 11. تعمیق تفکر مدیریت و پژوهش های دفاعی،
 12. یادگیری دفاعی ،
 13. اندیشه‌ورزی و تفکر جمعی در حوزه مدیریت و فرماندهی نظامی،
 14. کمک به  مراکز دانشی و اندیشکده‌ها