اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر رمضان‌زاده

استادیار، دانشگاه امام حسین (علیه‌اسلام)، تهران، ایران

besharati810chmail.ir

سردبیر

دکتر هادی مراد پیری

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

dr.hpiri100gmail.com

جانشین سردبیر

دکتر محمدرضا بشارتی

عضو هیئت علمی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

besharati810chmail.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمدرضا بشارتی

عضو هیئت علمی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

besharati810chmail.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدحمید خدادادحسینی

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

khodadadmodares.ac.ir

دکتر هادی مرادپیری

مدیریت راهبردی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

dr.hpiri100gmail.com

دکتر محمدجواد سبحانی فر

مدیریت راهبردی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

mjsobhangmail.com

دکتر اسماعیل کاووسی

برنامه ریزی امور فرهنگی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ekavousygmail.com

دکتر علی فرهی

مدیریت استاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

dr_farrahiyahoo.com

دکتر محمدرضا خراشادی زاده

استاد، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

mr.khorashadi.mrgmail.com

دکتر حسین علائی کرهرودی

مدیریت سیستم‌ها عضو هیات علمی، دانشگاه امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

alaei_hosseinyahoo.com