اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهرام حسینی مطلق

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

dr.bah.homgmail.com

سردبیر

محمدباقر بابایی طلاتپه

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

mbbabaeeihu.ac.ir

مدیر اجرایی

حسن احمدی

مدیریت امور اجرایی نشریات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hahmadiihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدباقر بابایی طلاتپه

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

mbbabaeeihu.ac.ir

محمد بیگلری

علوم دفاعی و استراتژیک استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

m.biglari32yahoo.com

محمدرضا خراشادی زاده

ریاضی دانشیار دانشگاه دفاع ملی،تهران،ایران

mrkhorashdizadehihu.ac.ir

محمدجواد سبحانی فر

مدیریت راهبردی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

mjsobhangmail.com

عباسعلی سلمانی

علوم دفاعی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

dr.salmaniyahoo.com

سید محمودرضا شمس دولت آبادی

علوم استراتژیک استادیار دانشگاه دفاع ملی،تهران،ایران

shams66_99yahoo.com

اسماعیل کاووسی

مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال،تهران،ایران

ekavoosiihu.ac.ir

قدیر نظامی پور

مدیریت راهبردی استادیار دانشگاه دفاع ملی،تهران،ایران

ghnezamiihu.ac.ir

دبیر اجرایی

حسن ابوطالبی

کارشناس فصلنامه مدیریت و پژوهشهای دفاعی

dp.hassanchmail.ir