نقش مدیریت مهندسی ارزش در فرایند طرح های عمرانی دفاعی

نویسندگان

چکیده

ههای دفاعی و نظامی تأسیسات مهم کشور را شامل م یشوند که همواره دشمنان در تلاش
هستند تا اینگونه پروژ هها را شناسایی کنند و در مواقع لزوم تهدیدات خود را علیه این تأسیسات
عملی سازند. بنابراین پروژ ههای دفاعی و نظامی به دلیل وجود تهدیدات و آسی بهای احتمالی ناشی
از آن دارای ریسک بالایی نسبت به پروژ ههای عادی هستند و مدیریت ریسک در اینگونه پروژ هها
حائز اهمیت فراوان است. کشور مورد تخاصم با اجرای اقدامات پدافند غیر عامل سعی دارد مانع از
شناسایی پروژ هها توسط دشمن گردد تا به واسطه آن ریسک موجود را کاهش داده و کنترل نماید.
بنابراین انجام مدیریت ریسک مستلزم صرف هزینه برای اجرای ملاحظات پدافند غیر عامل به منظور
کاهش هزین ههای ناشی از تهدید است.
در ده ههای اخیر، کشورهای صنعتی و در حال توسعه، حتی کشورهای همسایه ایران، ضرورت
استفاده از تکنی کها و رو شهای کارآمد را به منظور صرف هجویی در هزین هها، درک کرده، با جدیت به
دنبال کاهش هزین ههای غیر ضروری بود هاند؛ هزین ههایی که هیچ تأثیری در کارکرد، کیفیت، زیبایی،
افزایش امنیت و سایر ویژگ یهای مهم پروژه نداشته و در عین حال، در بررس یهای اولیه و طراح یها
نامشهود بوده و یا نادیده گرفته م یشوند. اینگونه هزین هها، اغلب درصد عمد های از اعتبارات را بهخود اختصاص م یدهند. در پروژ ههای دفاعی نیز م یتوان با بررسی رو شهای مختلف، به بهین هترین
گزینه برای جلوگیری از شناسایی و تأمین امنیت قابل قبول دست یافت. مطالعه مهندسیِ ارزش در
طر حهای دفاعی به دلیل ریسک و هزین ههای اجرای بسیار بالای این پروژ هها و پیاد هسازی ملاحظات
پدافند غیر عامل از اهمیت ویژ های برخوردار است.

کلیدواژه‌ها