تأثیر موقعیت ژئوپلتیک ایران در حمایت از جنبش حزب الله لبنان

نویسنده

چکیده

امروزه با توجه به حضور بیگانگان در صحنه غرب آسیا (خاورمیانه) به ویژه رژیم اشغالگر قدس،
نقش ایران نیز به عنوان بازیگر اصلی در عرصه منطق های از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه یکی
از اصول اساسی مطر حشده در قانون اساسی بر حمایت از نهض تهای آزاد یبخش استوار شده و این
مسأله در خصوص جنبش حز بالله لبنان و حمای تهای ایران از این جنبش دارای اهمیت به سزایی
است؛ زیرا جمهوری اسلام ی ایران معتقد به بسیج تمام یکشورها برای مقابله با استکبار بوده و در این
مسأله معتقد به جنگ نیابتی است که با بررسی برخی از نهض تهای آزاد یبخش در م ییابیم که
جمهوری اسلام ی ایران برای رویارویی با دشمنان در کشوری ثالث با آنها مقابله کرده است و در
حقیقت در بحث حمایت از حز بالله نیز چنین است. با وجود این، در این مقاله در پی پاسخ به این
سؤال هستیم که موقعیت ژئوپلتیک ایران چه تأثیری در حمایت از جنبش حز بالله لبنان دارد؟
جامعه آماری تحقیق حاضر بر اساس روش نمون هگیری تصادفی ساده و به تعداد 100 نفر انتخاب شده
و برای جم عآوری اطلاعات از رو شهای میدانی و کتابخان های در قالب پرسشنامه پژوهشگر ساخته
استفاده شده است. این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف کاربردی، و از نظر روش توصیفی- پیمایشی
است. در پایان تحقیق نیز نتایج در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تشریح و در نهایت مشخص
م یشود موقعیت ژئوپلتیک ایران از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و نظام ی در حمایت
از جنبش حز بالله لبنان م یتواند تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها