توانمندی نظامی امارات عربی متحده وتأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ا

نویسندگان

چکیده

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، سردمداران کشورهای حوزه خلیج فارس به زعم
جلوگیری از الگوبرداری مل تهای کشورهایشان از راهبرد صدور انقلاب اسلام ی و با تصور مقابله از
تسری این انقلاب به کشورهای خود، با انعقاد قراردادهای متعدد خرید تسلیحاتی از غرب و به ویژه
آمریکا درصدد افزایش توانمندیهای دفاعی خود برآمد هاند. در این رابطه کشور امارات عربی متحده
با توجه به همسایگ یاش در منطقه خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران و از سویی ه مپیمانی با
آمریکا و غرب، و از طرفی دیگر ادعای مالکیت بر جزایر س هگانه ایرانی؛ یکی از کشورهایی است که
احتمال استفاده ابزاری از آن توسط استکبار جهانی برای دس تاندازی به امنیت ملی جمهوری اسلام ی
ایران وجود دارد. این مقاله با هدف شناخت توانمندی نظامی امارات عربی متحده و تأثیر آن بر امنیت
ملی جمهوری اسلامی و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جم عآوری پیمایشی و از نوع
کاربردی به رشته تحریر در آمده است. بر این اساس با بررسیهای اسنادی و میدانی از طریق تکمیل
پرسشنامه در خصوص ابعاد، مؤلف ةها و شاخ صهای توانمندی نظام یکشور امارات متحده، در قالب 5 توانمندی نیروی هوایی کشور امارات و تأثیرآن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، » مؤلفه پرسشی
توانمندی نیروی دریایی کشور امارات و تأثیرآن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، توانمندی
نیروی زمینی کشور امارات و تأثیرآن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پیما نهای دفاعی و
نظام یکشور امارات و تأثیرآن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، توانمندی نظام ی امارات متحده و
در وضعیت فعلی و در افق آینده مورد بررسی قرار « تأثیرآن بر امنیت ملی جمهوری اسلام ی ایران
گرفت. نتایج ارای هشده و تجزیه و تحلیل یافت ههای تحقیق توصی فکننده میزان پایی نتر از حد متوسط
گوی ههای تشکی لدهنده مؤلف ههای توانمند یهای نظام ی امارات و تأثیرآن بر امنیت ملی جمهوری
اسلام ی ایران در وضعیت فعلی و در افق آینده است. بنابراین م یتوان گفت: کشورامارات به تنهایی
( در صورت مخاصمه احتمالی) توان مقابله با جمهوری اسلامی ایران را ندارد و با درنظر گرفتن
قراردادهای فرامنطق های، به احتمال کم توانایی بی نالمللی کردن جنگ با ایران از طریق کمک به
نیروهای غربی را داشته باشد. بنابراین فرضیه تأثیر منفی توانمندی نظام ی امارات متحده عربی بر
امنیت ملی جمهوری اسلام ی ایران، اثبات نشده و این کشور در وضعیت حال و آینده تهدیدی برای
امنیت ملی کشورمان محسوب نم یشود.

کلیدواژه‌ها