بررسی رابطه تدوین استراتژی مبتنی بر شاخص های تعالی و چابکی در دانشگاه(مطالعه موردی دانشگاه جامع امام حسین (ع))

نویسندگان

چکیده

در محی طهای پیرامونی بیش از هر دوره و زمانی، تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است پدیده تغییر
است. سازما نهای موفق م یتوانند به شیو های اثربخش خود را با پدیده تغییر سازگار نمایند و
راهبر دهای خود را مطابق با واقعی تها و عوامل مؤثر بر آن تدوین نمایند. یکی از این عوامل را که
م یتوان در تبیین استراتژی سازمانی مدنظر قرار داد پدیده تعالی سازمانی چابکی و اثربخشی آن بر
سازمان است. این پژوهش نیز در صدد است به بررسی تدوین استراتژی بر اساس شاخ صهای تعالی
و چابکی در دانشگاه بپردازد و با احصاء شاخ صهای مرتبط، رابطه آن را با توجه به فرضی ههای
تحقیق در دانشگاه جامع امام حسین (ع) بسنجد.
روش: روش تحقیق توصیفی، تحلیلی از نوع همبستگی و با مطالعات کتابخان های و اسناد مرتبط با
تحلیل spss موضوع، مراجعه به خبرگان از طریق ارائه پرسشنامه انجام و با استفاده نر مافزاری
محتوای شاخ صها نتیجه تحلیل در پاسخ به فرضیه ارائه م یشود.
نتایج: یافته پژوهش نشان م یدهد سنجش تأثیرگذاری شاخ صهای تعالی و چابکی سازمان در رابطه
تدوین استراتژی دانشگاه امام حسین (ع) در حد زیاد است و سنجش تأثیرگذار چابکی سازمان در
رابطه با تدوین استراتژی دانشگاه امام حسین (ع) نمره بالا را کسب کرده است. تفاوت چندانی بین نظرات جامعه آماری از لحاظ محل خدمت، تحصیلات، هیأت علمی و غیر هیأت علمی در یافت ههای
پژوهش نیز مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها