بررسی نقش آمریکا در شروع، تداوم جنگ عراق علیه ایران وراه های اجتناب از غافلگیری

نویسندگان

چکیده

این مقاله به تشریح زمین ههای وقوع جنگ ایران و عراق، چگونگی پیدایش، تداوم و خاتمه آن
م یپردازد. ابتدا زمین ههای منطق های، اختلافات مرزی و تاریخی بین دو کشور عراق، وقوع انقلاب
اسلامی در ایران و سپس دلایل عراق برای اقدام به جنگ علیه انقلاب اسلام ی، ویژگ یهای شخصیتی
صدام حسین و در نهایت نقش ابرقدر تهای بزرگ به ویژه آمریکا در این جنگ تشریح خواهد شد.
این تحقیق با تأکید بر نقش مؤثر عوامل ساختاری در سیاست بی نالملل و با استفاده از نظریه موازنه
قوا به بررسی دلایل وقوع جنگ م یپردازد. در زمان جنگ تحمیلی علیه ایران نشان ههای متنوعی از
بحران در غرب آسیا (خاورمیانه) شکل گرفت که ثبات و تعادل منطق های تحت تأثیر مؤلف ههای گریز
از مرکز قرار گرفت. ساخ تهای نظام بی نالملل در آن اوضاع با نمودهای متنوعی از تغییر ساختاری
همراه بود که قدر تهای بزرگ تلاش م یکردند تا نق شآفرینی بازیگرانی مانند ایران را محدود کنند.
آمریکا در این راستا در مراحل مختلف جنگ نق شآفرینی نمود که در این مقاله با ارایه دست هبندی
جدیدی از این نق شها به دلایل آن و نیز را ههای اجتناب از غافلگیری احتمالی در مقابل دسیس ههای
آتی غرب میپردازیم.

کلیدواژه‌ها