تأثیر دیپلماسی عمومی امریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی از سال 2011-2007)

نویسندگان

چکیده

با تحولات در حوزه قدرت و روابط بینالملل، شک ل جدیدی از دیپلماسی، مطرح شده است که به
دیپلماسی عمومی شهرت دارد. این مفهوم به آن بخش از برنام ههای دولتی گفته م یشود که ب ه
اطلا عرسانی و یا اعمال نفوذ بر افکار عمومی سایر کشورها انجام م یشود.
با درک این تحولات از سوی مسؤولان امریکا و تغییر رویکرد آ نها از سخت افزارگرایی به نرم
افزارگرایی در پایان دوره ریاست جمهوری بوش پسر و به ویژه با به قدرت رسیدن باراک اوباما که با
شعار تغییر آغاز شد، اهمیت دیپلماسی عمومی که از ابزار قدرت نر م امریکا محسوب می شو د
دوچندان شده است. دیپلماسی عمومی در واقع نمایشگر مشروع جلوه دادن اهداف هژمونی امریکا و
بسط آرمانها و ارزشهای لیبرالیستیای است که ایالات متحده در مقام هژمون بینالملل درصدد است
مردم جهان را به سوی خود سوق دهد. « قلبها و دلهای » تا از طریق آن
اکنون امریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ترسیم چهره جدید از خود، فعالی تهای
فراوانی را آغاز کرده تا با مشروعیت زدایی و تغییر رفتار سیاسی، امنیت سیاسی ایران را مورد خدشه
قرار دهد و در نهایت براندازی نظام جمهوری اسلامی را نظاره گر باش د. این راهبرد از طریق
استراتژیهای مختلفی دنبال می شود که از مهم ترین آن ها می توان به دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها