تأثیر تحریم خرید نفت ایران بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

نفت خام ب ه عنوان اصل یترین عنصر صادراتی و مه مترین منبع تأمین ارز کشور، خون ر گهای
زیست اقتصادی ایران م یشود؛ بنابراین پژوهشگران این موضوع را به عنوان یک موضوع راهبردی،
آیند هپژوهانه و متناظر با مشکلات کشور انتخاب نمودند. فضای امنیتی هر کشور مرهون عوامل
مختلف از جمله مسأله اقتصاد است که در ذیل مبحثی همچون امنیت اقتصادی ب هعنوان مه مترین
امنیت » و « امنیت درآمد و اشتغال خانوار » شاخص توسع هیافتگی مدنظر تحلی لگران راهبردی بوده و
شاخ صهای مطرح امنیت اقتصادی هستند که در این مقاله بررسی م یشوند. « سرمای هگذاری بنگاه
روش تحقیق، پرسشنام های و به صورت تما مشمار با مراجعه حضوری به نخبگان آشنا با یک یا هر دو
متغیر اصلی تحقیق{تحریم خرید نفت ( متغیر مستقل) ، امنیت اقتصادی ( متغیر وابسته)}، بوده است.
سؤالات اصلی و فرعی تحقیق، آثار تحریم خرید نفت ایران بر امنیت اقتصادی و شاخ صهای آن را
مدنظر داشته و مؤثر بودن شاخ صهای امنیت درآمد و اشتغال خانوار و سرمای هگذاری بنگاه در امنیت
اقتصادی فرضیات تحقیق هستند. در این تحقیق تلاش شد با کمک آزمو نهای مختلف ضمن تأیید
فرضیات مطروحه، در نهایت ترتیب و توالی مؤلف ههای 16 گانه ناشی از تحریم خرید نفت بر امنیت
اقتصادی و متغیرهای آن مشخص شود؛ بررسی ها نشان داد، کاهش اعتبار ارزی دستگا ههای دولتی ضمن ب یثباتی بازار ارز، بیش از سایر مؤلف هها، امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.

کلیدواژه‌ها