تحلیلی برخاستگاه سبک فرماندهی درفرهنگ علوی

نویسنده

چکیده

سبک فرماندهی به دو عامل فکری و ارزشی فرهنگی فرماندهان برم یگردد و برای شناخت سبک فرماندهی به روش مهندسی معکوس این دو عامل و عناصر اثرگذار آن موردمطالعه قرار گرفته و مدل و سبک مورد نظر بعد از تحلیل، استخراج و ارائه م یگردد. خاستگاه اندیشهای و فکری و ارزشی امامعلی(ع) از دو عامل جامعه متأثر بودند :
-1 وضعیت فرهنگی و اجتماعیآن دوره ظرفی است که افکار و اندیشههای اما م(ع) درآن به نمایش گذاشته شد، و به طور طبیعی شرایط محیط فرهنگی و اجتماعی در بروز و تداعی آن اثر گذار بودهاند.
-2 عرصه سخت و نرم: حوزههای سخت و نرم به طبع خصوصیات و ویژگیه ایی که دارد رفتارهای خاصی را میطلبد که به طور طبیعی فهم تفاوت این حوز ه ها و عناصر و ویژگیهای آن در فهم سبک فرماندهی امام(ع) در حوزهها و عرصههای تهدیدات سخت و نرم موثر خواهد بود. در این مقاله این دو خاستگاه بازکاوی شده است تا بستر لازم برای ارائه سبک فرماندهی تهدیدات سخت و نرم در فرهنگ علوی فراهم شود که در شماره های بعد ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها