بررسی کارکرد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهرتهران درمقابله باتهدیدات نرم با تأکیدبرکلام مقام معظم رهبری

نویسندگان

چکیده

با پایان جنگ تحمیلی و اثبات ناکارآمدی عملیات سخت افزارانه علیه انقلاب اسلامی، دشمنان نظام اسلامی به‌خصوص آمریکا، خط و مشی فرهنگی و نرمی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران پیش گرفتند.
از دهه 1370 تاکنون، آمریکا برای مقابله با اسلام و فروپاشی حکومت دینی ایران با برنامه ریزی و استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای تبلیغی و ارتباط جمعی اقدام به جنگ نرمی علیه ارزش‌ها، هویت ملی و دینی ما نموده است، تا بتواند باورهای دینی مردم را سست و ملت ما را نسبت به حفظ و پاسداری از مبانی و اصول انقلاب اسلامی بی تفاوت نماید. مؤثرترین مجموعه که از نظر دشمن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است دانشجویان بوده و این موضوع مورد دغدغه رهبری نیز بوده، لذا این موضوع براساس اهمیت خاصی که ایجاب شده انتخاب گردید.
هدف از این تحقیق تدوین راه کارهای مناسب دانشجویان در مقابله با تهدیدات نرم براساس کلام مقام معظم رهبری و شناخت نوع تهدیدات و ارائه الگوی مناسب جهت مقابله با تهدیدات نرم می‌باشد، تغییرات و تحولات روز افزون در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه در حوزه‌های دانشجویی ضرورت موضوع را ثابت می‌کند و کارکردهای مرحله قبل از تهدید به‌عنوان فرضیه تحقیق مطرح می‌باشد و سوال تحقیق نیز به‏دنبال کارکردهای دانشجویان با ابزار کتابخانه‌ای با جامعه آماری کلیه فرمایشات رهبری می‌باشد.
در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیل آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است در این شیوه تمام بیانات رهبرمعظم انقلاب بررسی و با شناسایی کارکردها، واژه‌های کلیدی را شناسایی و پس از کدگذاری در جدول اولویت‌بندی شده و ارزش‏گذاری گردیده است و با توجه به مدل مفهومی در سه مرحله قبل، حین و بعد از تهدید به‌صورت نموداری و فراوانی تحلیل شد که نتیجه به تأیید فرضیه یعنی تاثیرکارکردهای قبل ازمرحله تهدید انجامید.

کلیدواژه‌ها