بررسی ساختار تجمعی و یکپارچه پایگاه های مقاومت بسیج در مقابله با تهدیدهای آینده (مطالعه موردی: پایگاه های مقاومت استان خراسان رضوی)

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

چکیده

کلیدواژه‌ها