میزان کارکرد مؤلفه‌های روابط انسانی در افزایش بهره‌وری فرماندهان و مدیران سپاه حضرت جوادالائمه(ع)

نویسندگان

1 جامع امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کارکرد مؤلفه‌های روابط انسانی در افزایش بهره‌وری فرماندهان و مدیران سپاه حضرت جوادالأئمه(ع) انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. بر اساس جدول کوکران تعداد 91 نفر از فرماندهان، مدیران سپاه حضرت جوادالائمه(ع) به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه‌ها از متخصصان و استادان مدیریت بهره گرفته شده و برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده‌های پژوهش پس از جمع آوری براساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده تحلیل همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای رابطه مثبت و معنی‌دار بین ایجاد انگیزش، تفاوت‌های فردی، توجه به قدر و منزلت کارکنان، توجه به نیازهای مشترک سازمان و کارکنان با افزایش بهروری مدیران و فرماندهان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. استیفن پی، رابینز (1373)، رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: نوبهار، چاپ اول.
 2. رحمان سرشت، حسین (1384)، راهبرد‌های مدیریت، انتشارات فن و هنر، چاپ اول، پاییز.
 3. سید جوادین، سید رضا (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، نگاه دانش، چاپ دوم.
 4. شریف زاده؛ فتاح، محمد؛ مقدم (1388)، ارتباط توانمند سازی کارکنان با نیروی انسانی فصلنامه علمی_پژوهشی نیروی انتظامی شماره4.
 5. شریف زاده، فتاح (1388)، تعیین عوامل مؤثر بر بهبود در مدیریت وزاید جامع شهری فصلنامه مطالعات مدیریت شماره60.
 6. میر سپاسی، ناصر (1376)، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، نگرشی راهبردی، ، تهران: شروین.
 7. میر کمالی؛ محمد، نارنجی ثانی؛ فاطمه، اعلامی؛ فرنوش (1390)، بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یاد‌گیری سازمانی، پژوهش نامه مدیریت تحول سال سوم شماره 6
 8. میرابی، وحید رضا (1382)، مدیریت (مبانی و استراتژی)، انتشارات شهر آشوب، چاپ دوم، تابستان
 9. میرکمالی؛ سید محمّد، میرصنایع؛ ژاله (1380)، کنکاشی در و ارائه الگوی برای اندازه‌گیری آن در سازمان‌های آموزشی»، ، فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 28.
 10. نایینی، محمد علی (1373)، انگیزش در سازمان‌ها، اهواز: دانشگاه شهید چمران، چاپ اول.
 11. هنری، مینتس (1382)، مدیریت استراتژیک فرآیند استراتژی، ترجمه هیائبی محمد، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی.
 12. Robbins, ‎Stephen P.. Tim Judge, Timothy A. Judge, Anthony Chelte, Brent Scott, Patricia Lanier. Organizational Behavior. Pearson/Prentice Hall, 2007. 759.
 13. ROBBINS, S. P. (2009). Organisational behaviour: global and Southern African perspectives. Cape Town, Pearson Education South Africa.
 14. http://www.civilica.com/article
 15. http://fa.journals.sid.ir/388.html
 16. http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/