شیوه‌های افزایش مهارت‌های عملیاتی پایوران پدافند هوایی نزسا

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)؛

چکیده

پدافند هوایی شامل اقداماتی است که طی آن با استفاده از تمامی وسایل و امکانات موجود از حملات هوایی دشمن جلوگیری به عمل آورده و در صورت امکان نیروهای حمله آور را منهدم می‌سازد و با توجه به استراتژی هوایی آمریکا برای انهدام و یا از کارانداختن مناطق حیاتی و حساس و مهم مثل مراکز فرماندهی و تصمیم گیری سیاسی، نظامی، اقتصادی و. .. کشور هدف، وهمچنین شکاف فنآوری بین ما و آمریکا باید از روش‌های ناهمطراز برای مقابله با آن بهره برد. مسأله اصلی این تحقیق شیوه‌های ارتقای مهارت‌های عملیاتی نیروهای پدافند هوایی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن میزان تأثیر شیوه‌های سنتی و نوین جهت ارتقاء مهارت‌های کاربران در نیروی زمینی سپاه می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 50 نفر از خبرگان و کارشناسان پدافند نیروی زمینی سپاه بوده که به روش تمام شمار تعیین شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای با ابزار مطالعه و بررسی اسناد و همچنین روش تحقیقات میدانی با ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) استفاده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم
 2. یک آسمان ستاره (مجموعه بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان وکارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1368-1388)، 1390، نشرآجا، چاپ اول، تهران.
 3. فرهنگ نیا، حسین، )1384(اصول کلی پدافند هوایی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 4. قلی زاده، غیاث، )1380( آشنایی با روش کار پست فرماندهی پدافند زمین به هوا، چاپ اول، تهران معاونت آموزش نیروی هوایی سپاه، مرکز خدمات پژوهشی.
 5. قلی زاده، غیاث، )1390(تاکتیک حملات هوایی، معاونت آموزش نیروی هوایی.
 6. کافی، سعید، )1388(اصول طرح ریزی عملیات پدافند هوایی، دانشکده فرماندهی و ستاد.
 7. کاظمی، محمد، )1355(فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران.
 8. دانشکده توپخانه و پدافند هوایی نزسا، )1389(، دانستنی‌های پدافند هوایی جلد اول.
 9. دانشکده توپخانه و پدافند هوایی نزسا، )1389(، دانستنی‌های پدافند هوایی جلد دوم.
 10. دانشکده علوم وفنون توپخانه وموشکها و پدافند هوایی، )1364(، اصول تاکتیک‌های کلی پدافند هوایی.
 11. دانشکده توپخانه و پدافند هوایی نزسا، )1385(، کلیات توپخانه پدافند هوایی.
 12. جهانفر، رضا، )1391(، اولویت اول، تهران.
 13. مرکز تألیف و تدوین آئین نامه‌های نزسا، )1384(، آئین نامه به‌کارگیری توپ 23 م م.
 14. مرکز مطالعات نزسا، )1392(، آئین نامه پدافند هوایی در نبرد ناهمگون.
 15. سجادی، سید منصور، )1374(، تحلیل نبرد پدافند هوایی در عملات خیبر.
 16. دانشکده توپخانه و پدافند هوایی نزسا، )1390(، فصلنامه صاعقه شماره 44.
 17. دانشکده توپخانه و پدافند هوایی نزسا، )1391(، فصلنامه صاعقه شماره 48.
 18. دانشکده توپخانه و پدافند هوایی نزسا، )1391(، فصلنامه صاعقه شماره 49.
 19. دانشکده توپخانه و پدافند هوایی نزسا، )1394(، فصلنامه صاعقه شماره 52.
 20. مرکز توپخانه و پدافند هوایی نزسا، )1394(، نقش پدافند هوایی در عملیاتهای شش گانه نزسا.
 21. سعادتی، غلامرضا، )1378(مدیریت پدافند هوایی.
 22. مرکز مطالعات و تحقیقات قرارگاه خاتم الانبیاء بخش نامه‌ها و آئین نامه ها.
 23. معاونت عملیات نزسا بخش نامه‌ها و آئین نامه‌ها.