شناسایی و اولویت‌بندی شاخصهای ارزیابی موفقیت طرحهای توسعه محصولات جدید در پروژه‌های دفاعی با استفاده از روش دلفی فازی و AHP فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 مجتمع دانشگاهی مدیریت و فن آوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

امروزه سازمان‌ها همواره به دنبال ارزیابی عملکرد واحدهای خود هستند. در سازمانهای پروژه محور، ارزیابی پروژه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از انواع پروژه‌ها که در صنایع دفاع حائز اهمیت است پروژه‌های توسعه محصول جدید است؛ لذا دستیابی به راهکاری برای ارزیابی میزان موفقیت اینگونه پروژه‌ها بسیار مهم است. در این تحقیق به شناسایی و رتبه‌بندی شاخصهای ارزیابی موفقیت طرحهای توسعه محصول جدید در صنایع دفاع پرداخته شده است. در ابتدا با مرور ادبیاتی در این حوزه شاخصهای ارزیابی موفقیت طرح استخراج، و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه میان یازده نفر خبره‌ این صنعت توزیع شد. هم‌چنین برای تعیین اوزان هر یک از شاخصها بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان توزیع، و در نهایت این پرسشنامه‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی تحلیل شد. نتایج حاکی است که از میان 18 شاخص شناسایی‌شده، شاخصهای دستیابی به عملکرد و کارایی مناسب محصول (استانداردهای عملکردی)، دستیابی به سهم بازار داخلی و شاخص تحقق آستان ویژگیهای فنی محصول (الزامات فنی محصول) به ترتیب دارای بیشترین وزن است. هم-چنین از میان سه بعد موفقیت مدیریت طرح، موفقیت محصول و موفقیت بازار، درنهایت بعد موفقیت مدیریت طرح بیشترین وزن را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


اشکوه، حسین؛ محمدحسین صبحیه و آیلار کلوی، ۱۳۹۰، بررسی معیارها و فاکتورهای موفقیت پروژه‌ها در نظام انجام طرح و ساخت، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک پروژه‌ها، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده شهید رضایی.

حسنی انزابی، محسن؛ سیامک حاجی یخچالی و حمیرا خاکسار، ۱۳۹۴، اولویت‌بندی معیارهای موفقیت پروژه، طرح و پورتفولیو با روش تلفیقی DEMATEL و ANP در یک پروژه سرمایه‌گذاری ساخت‌وساز، دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی صنایع، تهران، گروه پژوهشی بوعلی.

خجسته پور، علی‌رضا؛ مجید قدسی؛ جواد درویشی و علی عالیانی، ۱۳۹۱، بررسی آسیب شناسانه معیارهای موفقیت در پروژه‌های نوآوری محصولات مطالعه موردی: مدیریت نوآوری توسعه محصولات جدید (NPD) در صنایع خودروسازی ایران (گروه صنعتی ایران‌خودرو)، چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری، تهران، بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری.

نوری فر، راحله، ۱۳۸۴، شناخت عوامل کلیدی در موفقیت مدیران پروژه در ایران – مطالعه موردی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، گروه پژوهشی آریانا.

Al-Tmeemy, S.M.H.M., Abdul-Rahman, H. & Harun, Z., 2011. Future criteria for success of building projects in Malaysia. International Journal of Project Management, 29(3), pp.337–348.

Atkinson, R., 1999. Project management: cost time and quality two best guesses and a phenomenon, it’s time to accept other success criteria. International Journal of Project Management, 17(6), pp.337–342. Available at: http://eprints.bournemouth.ac.uk/3187/1/licence.txt.

Baccarini, D. & Collins, A., 2004. The Concept of Project Success–What 150 Australian project managers think. Consultant, 68, pp.48–57.

Blindenbach-Driessen, F. & Van Den Ende, J., 2010. Innovation management practices compared: The example of project-based firms. Journal of Product Innovation Management, 27(5), pp.705–724.

Bryde, D.J. & Brown, D., 2004. The Influence of a Project Performance Measurement System on the Success of a Contract For Maintaining Motorways and Trunk Roads. Project Management Journal, 35(4), pp.57–65.

Bryde, D.J. & Robinson, L., 2005. Client versus contractor perspectives on project success criteria. International Journal of Project Management, 23(8), pp.622–629.

Chan, A.P.C., Scott, D. & Chan, A.P.L., 2004. Factors Affecting the Success of a Construction Project. Journal of Construction Engineering & Management, 130(1), pp.153–155.

Chang, D., 1996. Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal Of Operational Research, 95(3), pp.649–655. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0377221795003002.

Clark, K.B. & Fujimoto, T., 1991. Product Development Performance,

Clibbens, N., Walters, S. & Baird, W., 2012. Delphi research: Issues raised by a pilot study. Nurse Researcher, 19(2), pp.37–43.

Duy Nguyen Stephen Ogunlana Do Thi Xuan Lan, L.O. et al., 2004. A study on project success factors in large construction projects in Vietnam. Engineering, Construction and Architectural Management International Journal Construction Innovation, 11(2), pp.404–413.

Dvir, D. et al., 1998. In search of project classification: a non-universal approach to project success factors. Research Policy, 27(9), pp.915–935.

Dvir, D., Raz, T. & Shenhar, A.J., 2003. An empirical analysis of the relationship between project planning and project success. International Journal of Project Management, 21(2), pp.89–95.

Fortenberry, J.L., 2013. Booz, Allen, and Hamilton’s New Product Process. In Nonprofit Marketing. pp. 11–18. Available at: http://samples.jbpub.com/9780763782610/82610_CH02_PASS02.pdf.

Freeman, M. & Beale, P., 1992. Measuring Project Success. Project Management Journal, 23(1), pp.8–17. Available at: http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00100690000.

Frinsdorf, O., Zuo, J. & Xia, B., 2014. Critical factors for project efficiency in a defence environment. International Journal of Project Management, 32(5), pp.803–814.

Gladden, R.R., 2007. PROJECT MANAGEMENT: STRATEGIC DESIGN AND IMPLEMENTATION, 5TH EDITION. Project Management Journal, 38(1), p.124. Available at: http://0-search.ebscohost.com.brum.beds.ac.uk/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=24844793&site=ehost-live&scope=site.

Habibi, A., Sarafrazi, A. & Izadyar, S., 2014. Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research. The International Journal Of Engineering And Science, pp.2319–1813. Available at: www.theijes.com.

Kerzner, H., 2009. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. In New York: John Wiley & Sons. pp. 4–7.

Kotler, P. & Keller, K.L., 2013. Marketing Management 14e. Pearson Education Limited, Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=44033223&site=ehost-live.

Lim, C.S. & Mohamed, M.Z., 1999. Criteria of project success: an exploratory re-examination. International Journal of Project Management, 17(4), pp.243–248. Available at: http://www.ingentaconnect.com/content/els/02637863/1999/00000017/00000004/art00040%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1016/S0263-7863(98)00040-4.

Liu, A.M.M. & Walker, A., 1998. Evaluation of project outcomes. Construction Management and Economics, 16(2), pp.209–219.

Liu, Y.-C. & Chen, C.-S., 2007. A new approach for application of rock mass classification on rock slope stability assessment. Engineering Geology, 89(1–2), pp.129–143.

Loch, C. & Kavadias, S., 2008. Handbook of New Product Development Management,

Morris, P.W.G. & Hough, G.H., 1987. The anatomy of major projects: a study of the reality of project management. 1987, p.326. Available at: http://books.google.dk/books?vid=ISBN0471915513&redir_esc=y.

Müller, R. & Turner, R., 2007. The Influence of Project Managers on Project Success Criteria and Project Success by Type of Project. European Management Journal, 25(4), pp.298–309.

Naghadehi, M.Z., Mikaeil, R. & Ataei, M., 2009. The application of fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) approach to selection of optimum underground mining method for Jajarm Bauxite Mine, Iran. Expert Systems with Applications, 36(4), pp.8218–8226.

Pinto, J.K. & Prescott, J.E., 1988. Variations in Criticai Success Factors Over the Stages in the Project Life Cycle. Journal of Management, 14(1), pp.5–18. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=7195889&site=ehost-live.

Pinto, J.K. & Slevin, D.P., 1988. Critical success factors across the project life cycle. Project Management Journal, 19, pp.67–75. Available at: http://orton.catie.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=COLEC.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=002917.

Project Management Institute, 2013. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK ® guide), Available at: http://doi.wiley.com/10.1002/pmj.20125.

Sage, A.P., 2007a. Reinventing Project Management: The Diamond Approach to Successful Growth and Innovation, by Aaron Shenhar and Dov Dvir. Information Knowledge Systems Management, 6(4), p.363. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=28008599&site=ehost-live.

Sage, A.P., 2007b. Reinventing Project Management: The Diamond Approach to Successful Growth and Innovation, by Aaron Shenhar and Dov Dvir. Information Knowledge Systems Management, 6(4), p.363. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=28008599&site=ehost-live.

Shenhar, A.J., 1998. From theory to practice: Toward a typology of project-management styles. IEEE Transactions on Engineering Management, 45(1), pp.33–48.

Shenhar, A.J., 2001. One Size Does Not Fit All Projects: Exploring Classical Contingency Domains. Management Science, 47(3), pp.394–414.

Shenhar, A.J. et al., 2001. Project success: A multidimensional strategic concept. Long Range Planning, 34(6), pp.699–725.

Thomas, G. & Fernandez, W., 2008. Success in IT projects: A matter of definition? International Journal of Project Management, 26(7), pp.733–742.

Trott, P., 2012. Innovation management and new product development,

Trott, P., 2005. Innovation management and new product development,

Tukel, O.I. & Rom, W.O., 2001. An empirical investigation of project evaluation criteria. International Journal of Operations and Production Management, 21(3), pp.400–416. Available at: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0035609025&partnerID=40&md5=8f04f3be0a7ca0d1c2e20ffbf234298f.

Turner, J.R., 1999. Project management: a profession based on knowledge or faith? International Journal of Project Management, 17(6), p.329. Available at: http://0-search.ebscohost.com.brum.beds.ac.uk/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=2457918&site=ehost-live&scope=site.

Turoff, M. & Linstone, H., 1976. The Delphi Method: Techniques and applications. Journal of Marketing Research, 13(3), p.618. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=5005834&site=ehost-live.

Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D., 2012. Product Design and Development. Product Design and Development, 384, p.415. Available at: http://www.mech.utah.edu/senior_design/07/uploads/Main/Lect12-ConceptSelection.pdf.

Wateridge, J., 1998. How can IS/IT projects be measured for success? International Journal of Project Management, 16(1), pp.59–63. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786397000227.

Westerveld, E., 2003. The Project Excellence Model(R): linking success criteria and critical success factors. International Journal of Project Management, 21, pp.411–418. Available at: http://internal-pdf//Westerveld - 2003 - The Project Excellence Model(R) linking success criteria and critical success factors.pdf.

Wheelwright, S.C. & Clark, K.B., 1992. Revolutionizing Product Development. New York Free Press, 4(1), p.364.

-