شناسایی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر هوشمندی سپاه در کشف نیازهای دانشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از گامهای مهم هر سازمان در فرایند مدیریت دانش، شناسایی نیازهای دانشی خود برای پر کردن خلأها و شکافهای دانشی است. می‌توان گفت سازمانی که بتواند بموقع و صحیح این گام مهم را بردارد در کشف نیازهای دانشی خود هوشمندانه عمل کرده است. موفقیت این گام به چه عواملی وابسته، و تأثیر هر کدام از این عوامل به چه میزان است؟ در این پژوهش ضمن مصاحبه با خبرگان به صورت توصیفی تحلیلی، هوشمندی سازمان و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد چهار عامل «سرمایه فکری و دانشی»، «فرهنگ سازمانی»، «ساختار» و «فناوری اطلاعات» در هوشمندی سازمان، بیشترین فراوانی را در هوشمندی سازمان دارد. پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها، ضمن بررسی روایی پرسشنامه توسط خبرگان مرتبط با حوزه دانش و پژوهش به نظرخواهی جامعه آماری پژوهش گذاشته شد که مسئولان دانش و پژوهش رده‌های سپاه هستند. با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش حدود 70 نفر در سال 1395 هستند، نمونه به صورت تمام شمار انتخاب شد. در این پژوهش نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف و با توجه به کم بودن جامعه از نرم افزار PLS و برای اولویت بندی شدت تأثیر عوامل مؤثر بر هوشمندی از آزمون فریدمن استفاده شده است. این پژوهش نشان داد به ترتیب متغیرهای فناوری اطلاعات، سرمایه فکری ـ دانشی سازمان و فرهنگ سازمانی بیشترین تأثیر را بر هوشمندی در کشف نیازهای دانشی سپاه دارد و متغیر ساختار سازمانی تأثیرگذاری معنادار و قابل توجهی بر هوشمندی سپاه در کشف نیازهای دانشی ندارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، محمد رضا و دیگران (1385). بررسی آسیب‌ها و تهدیدات فرهنگی سپاه و راه‌های مقابله با آن. پژوهشگاه امام صادق(علیه السلام)
جدیدی، رحمت اله و دیگران.(1392) . تعیین ارتباط ساختار سازمانی با هوش سازمانی در بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. شماره 8
جعفری، پریوش ؛ فقیهی، علیرضا( 1388). ﻣﻴﺰان ﻣﺆﻟﻔﻪ های ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در سازمان ﭘﮋوﻫﺶ و برنامه ریزی آﻣﻮزﺷﻲ. داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی درﺳﻲ ، شماره 23
سپهوند، رضا و دیگران (1394). تأثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه فکری و استراتژی های مدیریت دانش با اثر تعدیلی چابکی سازمان . فصل نامه پژوهش های مدیریت سازمانی، شماره 3
طبرسا، غلامعلی ؛ نظرپوری، امیرهوشنگ(1391). بررسی تأثیر سرمایه های فکری بر هوشمندی سازمانی در سازمان های عصر دانش. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، شماره 2، سال چهارم، صص 71-51
طبرسا، غلامعلی ؛ نظرپوری، امیرهوشنگ؛ رضائیان، علی (1391). ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن. تحقیقات بازاریابی نوین، شماره اول، سال دوم، صص 47-27
طبرسا،غلامعلی؛رضائیان، علی؛ نظرپوری، امیر هوشنگ. (1391). ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴان. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین.
طبرسا،غلامعلی؛نظرپوری، امیر هوشنگ. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای هوشمندی انسانی- ساختاری در سازمان های دانش بنیان، فصل نامه پژوهشهای مدیریت در ایران، شماره 1
طبرسا،غلامعلی؛نظرپوری، امیر هوشنگ. (1392). بررسی تأثیر سرمایه های فکری بر هوشمندی سازمانی در سازمان های عصر دانش. دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام).
طبرسا،غلامعلی؛نظرپوری، امیر هوشنگ. (1393). مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی تهران: انتشارات مهربان نشر.
فرهی بوزنجانی، برزو و دیگران. (1392)، طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی سپاه، فصل نامه راهبرد فرهنگ، شماره 21
قاضی زاده فرد، سید ضیاء الدین ؛ عطائی، سید شکور. (1392)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ. فصل نامه توسعه، شماره 27
محمدیان ساروی ، محسن ؛ وهابزاده منشی ، شادان. (1389) . بررسی تناسب بین ابعاد محتوایی و ساختاری دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی واحد فیروزکوه. فصلنامه مدیریت . شماره 17
میردریکوندی، رحیم . ( 1389). عقل دینی و هوش روانشناختی قم : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله علیه) .
حبیبی، آرش . (1393) ، طبقه بندی هوش . https://www.parsmodir.com/db/theory/inteligence.php
Albrecht,Karl.(2002),"Organizational Intelligence & Knowledge Management:Thinking Outside the Silos",http://www.KarlAlbrecht.com
Liebowitz, J. (1999). Building organizational intelligence knowledge management primer. CRC press. Boca Paton London New York Washington. D.C.