الگوواره جهادی در مقابله با جنگ نرم (پژوهشی مبتنی بر سخنان مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی»)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

پس از ناکامی استکبار جهانی در عرصه جنگ سخت در تقابل با انقلاب اسلامی، دشمن جنگ نرم را را برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته، اما طی مدت سه دهه تهاجم نرم علیه انقلاب اسلامی ناکام مانده و رویکرد جهادی در دفع تهدیدات نرم دشمنان کارامدی خود را اثبات نموده است. هدف تحقیق، استخراج الگوواره‌ای در مقابله با جنگ نرم مبتنی بر مفهوم جهاد است؛ برای این منظور با بررسی و فیشبرداری از 108 مورد از سخنرانیهای حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای(مدظله‌العالی)و به‌کارگیری روش تجزیه و تحلیل تم، 44 مفهوم پایه شناسایی شد که بر اساس آن 31 مقوله فرعی استخراج گردید؛ سپس در دسته‌‌بندی کلی‌‌تری، مقولات فرعی با توجه به اشتراکاتی که داشت، هشت عنوان اصلی "جبهه‌‌بندی"، "تهدیدات نرم"، "اهداف دشمن"، "راهبرد دشمن"، "رویارویی با تهدید"، "اهداف جهاد"، "راهبرد مبارزه "، "نتایج جهاد (اقتدار ملی)" را ایجاد کردند. با توجه به روابط مقولات اصلی، الگوواره جهادی در مقابله با جنگ نرم دشمن ترسیم شد که این الگوواره نشان می‌‌دهد استفاده از رویکرد جهادی در رویارویی با تهدیدات نرم به اقتدار ملی منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری www.khamenei.ir.

استراس، آنسلم؛ جولیت‌‌کوربین (1385). نظریه مبنایى. ترجمه: بیوک محمدى. تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

الیاسی، محمدحسین (1387). مقدمه‌‌ای بر ماهیت و ابعاد جنگ نرم. فصلنامه نگاه. س دوم. ش 5.

بصیری، محمدعلی (1390). جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران (روشها، ابزارها و راهکارها). فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات قدرت نرم. ش 5: 151-177.

تراب‌‌زاده‌‌جهرمی، محمدصادق؛ سجادیه، سیدعلیرضا؛ سمیعی‌‌نسب، مصطفی (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه‌‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت‌‌الله خامنه‌‌ای. مطالعاتانقلاباسلامی. بهار 1392. س دهم. ش 3: 31-46.

حسینی، سیدمحمد؛ جاهد، حسین‌‌علی (1392). تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم. دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعاتقدرتنرم. ش 9.

قربانزاده‌‌سوار، قربان‌‌علی؛ قلخانباز، خلیل؛ رحمتی، مهدی (1391). جنگ نرم و امنیت اجتماعی.  دو فصلنامه علمی و پژوهشی پاسداریفرهنگی انقلاب اسلامی. ش 6: 1-22.

حسینی، حسین؛ علوی‌‌وفا، حمید (1391). سلطه رسانه‌‌ای و جنگ نرم. دو فصلنامه علمی و پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی. بهار و تابستان. ش 5: ص 47-88.

سبحانی‌‌فر، محمدجواد؛ نوروزی، روح‌‌الله (1391). از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه مقام معظم رهبری. دو فصلنامه علمی- پژوهشی پاسداریفرهنگی انقلاب اسلامی. ش 5: ص 89-118.

سلگی، غلامرضا (1391). کالبدشکافی جنگ نرم بر اساس الگوی کارکردی قدرت نرم. دو فصلنامه علمی- پژوهشی پاسداریفرهنگیانقلاب اسلامی. ش 6: 23-52.

علوی، سیدبابک؛ قلی‌‌پور، آرین (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها: مطالعه‏ای در دانشگاه صنعتی شریف. فصلنامه علوم مدیریت ایران. س 4. ش 14: 1-30.

قوامی، سیدصمصام‌‌الدین (1387). مدیریت از دید کتاب و سنت، چ چهارم. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.

ما‌‌ پیشانیان، مهسا (1386). راهکارهای امریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران. فصلنامهعلمی ـ تخصصیعملیاتروانی. س پنجم.

مبینی، حسن؛ مبینی، محمد (1390). تاریخ و چگونگی پیدایش جنگ نرم در ایران در مؤلفه‌‌های سیاسی نهضت مشروطه. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات قدرت نرم. ش 5: 35-50.

نای، جوزف (1383). کاربرد قدرت نرم. ترجمه سیدرضا میرطاهر. فصلنامهراهبرد دفاعی.  س دوم. ش 6.

نای، جوزف (1384). قدرت نرم و سیاست خارجی امریکا. ترجمه سهراب الغای‌‌علمداری. ماهنامهاطلاعاتراهبردی. ش 34.

نائینی، علی‌‌محمد (1387). معناومفهومقدرتوتهدیدنرمدرمطالعاتامنیتی. مجموعه مقالات برگزیده همایش بسیج و قدرت نرم. ج 1. تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج. دانشگاه امام‌‌صادق (ع).

نائینی، علی‌‌محمد (1387). ناتوی فرهنگی و راهبردهای مقابله با آن. فصلنامه عملیات روانی.  س چهارم. ش 14.

نائینی، علی‌‌محمد (1389). درامدی بر ماهیت‌‌شناسی جنگ نرم. فصلنامه راهبرد دفاعی. س هشتم. ش 28.