طراحی و تبیین الگوی انگیزش مناسب یگانهای نظامی تیم‌محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

2 ---

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی انگیزش کارکنان متناسب با ماهیت یگانهای واکنش سریع، که تیم‌محور هستند انجام شده است. طرح پژوهش، کیفی، و راهبرد یا رویکرد پژوهش بر روش نظریه داده بنیاد مبتنی است. برای جمع‌‌آوری اطلاعات از دو روش مصاحبه عمیق و بررسی متون و اسناد کتابخانه‌‌ای استفاده شده است. برای مصاحبه از بین جامعه آماری، که شامل فرماندهان ارشد، نخبگان و مسئولان نظامی و نخبگان علمی بودند با استفاده از روش نمونه‌‌گیری هدفمند 12 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده در پژوهش انتخاب شدند. برای ثبت داده‌‌ها از یادداشت‌‌برداری به شیوه‌‌ای نیمه‌ساختار یافته استفاده شده است، تحلیل داده‌‌ها همزمان با جمع‌‌آوری داده‌‌ها انجام گرفته و برای تحلیل کیفی و عمیق داده‌‌ها از مراحل غیرنظام‌‌مند داده بنیاد شامل شناسه‌‌گذاری باز، شناسه‌‌گذاری انتخابی و شناسه‌‌گذاری نظری استفاده شده است. نتایج حاکی از مقوله اصلی "تربیت رزمندگان پرشور و فعال" شامل دو گام اساسی معماری ذهن و روح و ایجاد محیط انگیزش ذاتی است و چهار مقوله مرتبط نیز، علی (مأموریت) و مداخله‌‌گر (عوامل فردی و درک تهدیدات محیطی) و بستر حاکم (پشتوانه فرهنگی) است. در نهایت نیز پیشنهاد شد نتایج و یافته‌‌های تحقیق در تحقیق کمی با رویکرد آزمایشی به‌عنوان طرح پژوهش سازمانی مورد سنجش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


رابینز، استفن‌‌پی (1391)، رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. ویراست دوم. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
گریفین، مورهد (1390)، رفتارسازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. ویراست جدید. تهران: انتشارات مروارید.
فریمانی، مهدی (1392)، بازیکاری؛نگاهیبهشکل‌‌گیریمفهومینودرعرصهفضایمجازیوکاربردهایآن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کرس‌‌ول، جان‌‌دبلیو (1391)، طرح پژوهش ترکیبی، کمی و کیفی، ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای‌‌طوس. تهران: انتشارت جهاد دانشگاهی واحد علامه (2009).
ریزیان، گری (1396)، فرهنگ سازمانی عصب محور، ترجمه حسن درویش و همکاران. تهران: سخنوران (2016).
جوهچ، ماری (1389)، نظریه سازمان: مدرن، نمادین ــ تفسیری و پست مدرن، ترجمه حسن دانایی‌‌فرد. تهران: کتاب مهربان (1997).
اسکات، ریچارد (1393)، سازمانها: سامانه‌‌های عقلایی، طبیعی و باز، ترجمه حسن میرزایی. تهران: سمت (2003).
سرلک، محمدعلی (1390)، چهره‌‌های نوظهور سازمان در قرن بیست‌‌ویکم: سازمان مربی‌‌گرا، تهران: نشر مرجع دانش.
سرلک، محمدعلی (1391)، چهره‌‌های نوظهور سازمان در قرن بیست‌‌ویکم: سازمان تیم‌محور، تهران: نشر مرجع دانش.