برآورد خطی و غیرخطی عوامل تبیین‌کننده تولید تسلیحات در جهان از منظر عرضه و تقاضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات آماری کمپانی‌های برتر تولیدکننده تسلیحات و خدمات نظامی جهان طی سال‌های 2021-2002 به برآورد خطی و غیرخطی عوامل تبیین‌کننده تولید سلاح در جهان از منظر عرضه و تقاضا پرداخته است. به این منظور با به‌کارگیری 40 کمپانی (متعلق به 10 کشور جهان) از بین 100 کمپانی برتر تولیدکننده تسلیحات در قالب یک مدل پانل متوازن، تأثیر تقاضای تسلیحات شامل هزینه‌های دفاع ملی، صادرات و واردات تسلیحات و همچنین تولید ناخالص داخلی (gdp) (متغیر مقیاس) بر عرضه و تولید تسلیحات با استفاده از مدل‌ رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) و برآوردگرهای نوین هم‌انباشتگی پانلی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل PSTR با در نظر گرفتن مخارج دفاع ملی به‌عنوان متغیر انتقال در یک مدل دو رژیمی نشان می‌دهد که در هر دو رژیم مخارج دفاع ملی، صادرات تسلیحات و gdp تأثیر مثبت بر میزان فروش تسلیحات داشته است. متغیر واردات تسلیحات نیز در رژیم اول اثر بی‌معنا و در رژیم دوم اثر مثبت بر فروش تسلیحات داشته است که حاکی از آنست که تسلیحات وارداتی و تولید داخل مکمل هستند. نتایج برآورد خطی مدل با استفاده از برآوردگرهای به‌روزرسانی مکرر و کاملاً اصلاح‌شده (CupFM) و به‌روزرسانی مکرر و تصحیح اریب (CUP-BC) نیز نشان می‌دهد که به‌طور متوسط یک‌درصد افزایش در مخارج دفاع ملی، صادرات تسلیحات و gdp به‌ترتیب میزان فروش تسلیحات در 40 کمپانی منتخب را حدود 92/0، 11/0 و 12/1 درصد افزایش می‌دهد. این در حالیست که واردات تسلیحات اثر معناداری بر فروش تسلیحات نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Linear and Non-linear Estimation of the Explanatory Factors of Arms Production in the World from the Perspective of Supply and Demand

نویسنده [English]

  • Abolghasem Golkhandan
Ph.D. Candidate in Economics, Faculty of Economics and Administrative, Lorestan University, Khoram Abad, Iran
چکیده [English]

Using the statistical information of the top 100 arms-producing and military services companies in the world during 2002-2021, this study has estimated the linear and non-linear factors that explain the arms production in the world from the perspective of supply and demand. For this purpose, by using 40 companies (belonging to 10 countries of the world) from among the top 100 arms-producing companies in the form of a balanced panel model, the effect of arms demand including national defense spending, export and import of arms and gross domestic product (scale variable) on arms supply and production have been investigated using the Panel Smoot Transition Regression (PSTR) model and new panel cointegration estimators. The estimation results of the PSTR model, by considering the national defense expenditures as a transition variable in a two-regime model, show that in both regimes, national defense spending, arms exports, and GDP had a positive effect on the arms sales. The arms import variable also had an insignificant effect in the first regime and a positive effect on the arms sales in the second regime, which indicates that imported arms and domestic production are complementary. The results of linear estimation of the model using the Continuously Updated and Fully Modified (Cup-FM) and Continuously Updated and Bias-Corrected (CUP-BC) estimators also show that, on average, a one percent increase in national defense spending, arms exports, and gdp, respectively, increases arms sales in 40 selected company by 0.92, 0.11 and 1.12 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arms Production
  • Arms Trade
  • Defense Spending
  • Panel Smoot Transition Regression