الگوی مفهومی اندیشه‌ی دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا (حفظ الله تعالی) در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی- دانشکده علوم- دانشگاه امام علی(ع)-تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور تدوین الگوی مفهومی اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری(مدظله) در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. پیکره این پژوهش کلیه بیانات و مکتوبات مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظله) می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش برای استخراج مفاهیم و ارائه الگو، روش داده بنیاد است که با استفاده از این روش و در راستای اهداف پژوهش بیانات و مکتوبات فرماندهی معظم کل قوا(مدظله) به صورتی هدفمند و نظام‌مند بگونه‌ای که بتوان عصاره‌ی بینش دفاعی معظم‌له را استخراج، مفهوم سازی، مقوله‌سازی و سپس مدل‌پردازی نمود، مورد خوانش قرار گرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، فیش‌برداری مطالب و کدگذاری باز تعداد 1015 گزاره در قالب 114 مفهوم یا مفهوم فرعی استخراج گردیده است. در مرحله دوم(کدگذاری محوری)، 11 مقوله اصلی(ایستادگی، آمادگی، انظباط، مأموریت، سازماندهی، آموزش و تربیت، شناخت و رصد تهدیدات، تکامل، هوشیاری، حفظ امنیت، برنامه‌ریزی) و 37 مقوله فرعی دسته بندی و احساء گردیدند. در مرحله سوم(کدگذاری انتخابی) تفسیر و تبیین الگو و مدل استخراج شده صورت گرفته است. در این مرحله ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺪﮔﺬاری ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪﺗﻮﻟﻴﺪ مدل پرداخته شده است و بر اساس الگوی نظریه استراوس-کوربین مدل نظام‌مند اندیشة معظم‌له در خصوص سپاه پاسدران انقلاب اسلامی جهت تدوین دکترین و راهبردهای دفاعی - امنیتی در راستای مواجهه با تهدیدات پیش‌روی انقلاب اسلامی ترسیم و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The conceptual model of the defense thought of the Supreme Commander of the General Forces regarding the Islamic Revolutionary Guard Corps

نویسنده [English]

  • Hossein Mahdian
assistant Professor of Political Science - Faculty of Science - Imam Ali University (A.S.) - Tehran, Iran
چکیده [English]

This research was conducted in order to compile the system of defense thought of the Supreme Leader regarding the IRGC. The current research is applied research in terms of usefulness and purpose, qualitative approach based on interpretative paradigm, and exploratory in terms of nature and type of study. The body of this research is all the statements and letters of the Supreme Commander of the General Forces. The research method of this research for extracting concepts and presenting the model is the foundational data method. By using this method and in line with the objectives of the research, the statements and letters of the Supreme Commander of the Supreme Armed Forces can be systematically analyzed to extract the defense insight of the Supreme Commander. It has been studied by extracting, conceptualizing, categorizing and then modeling.
In this regard, at first, the data extraction and open coding of 1015 propositions in the form of 114 concepts have been extracted. In the second stage (axial
coding), 11 main categories and 37 sub-categories were categorized. In the third stage (selective coding), the extracted pattern and model have been interpreted and explained. At this stage, based on the results of the previous two coding stages, the model has been produced, and It has been drawn and presented based on the model of the Strauss-Corbin theory, the systematic model of His thought regarding the IRGC in order to develop doctrine and defense-security strategies in order to face the threats ahead on the Islamic revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supreme command
  • defense thought
  • conceptual model
  • Islamic Revolutionary Guard Corps