الگوی مطلوب تفکر راهبردی فرماندهان با رویکرد اسلامی

نویسندگان

چکیده

ین مقاله با هدف »ارایه الگوی مطلوب تفکر راهبردی برای سطوح فرماندهان« تهیه شده است. در
انجام این تحقیق، محقق پس از بررسی و مطالعه منابع، در بخش مفاهیم نظری به چیستی تفکر
راهبردی در قالب موضوعات مفاهیم، تعاریف، ماهیت، اهمیت، اهداف، ویژگیها، ابعاد، انواع و
کارکردهای تفکر و تفکر راهبردی پرداخته و در بخش مبانی نظری به چرایی رویکرد اسلامی و انقلابی
تفکر راهبردی فرماندهان اشاره داشته است. در ادامه محقق پس از تحلیل محتوای منابع و استخراج
عوامل و مؤلفههای مؤثر در تفکر راهبردی فرماندهان، موارد بررسی شده را در قالب پرسشنامه در
معرض نقد و نظر سنجی خبرگان و کارشناسان قرار گرفته است. این تحقیق به لحاظ نوع، جزو
پژوهشهای نظری- کاربردی و از نظر روش، جزو تحقیقات تبیینی- پیمایشی محسوب میشود.
دادههای اطلاعاتی تحقیق، شامل دو بخش نظری )که از طریق مطالعه متون و منابع و بررسی اسناد و
مدارک تهیه شده است( و بخش تجربی یا میدانی )که از طریق پیمایش و توزیع پرسشنامه بین تعدادی
از کارشناسان و کارکنان رده های نظامی به دست آمده است(. میباشد. در پایان، محقق اقدام به جمع
بندی و نتیجه گیری از یافته های تحلیل محتوای منابع و پیمایش انجام گرفته در بین خبرگان نموده و با
توجه به شرایط خاص رسالت و مأموریت ردههای نظامی، ضمن لحاظ نمودن شرایط، وضعیت و
نیازمندیهای فرماندهان، اقدام به معرفی و تبیین الگوی مطلوب تفکر راهبردی حکیمانه برای طیف فرماندهان نموده است. که آرمان گرایی و واقع گرایی توأمان از مؤلفه های اصلی آن میباشد

کلیدواژه‌ها