دوره و شماره: دوره 11، شماره 70، زمستان 1391 (551)