درآمدی بر تبیین مبانی نظری الگوی مدیریت دینی از منظر قرآن کریم

نویسندگان

چکیده

موضوع این تحقیق درآمدی بر تبیین مبانی نظری الگوی مدیریت دینی از منظر قرآن کریم است. و
هدف از پژوهش، آن است که با مطالعه آیات قرآن کریم مشخص نماییم که در قرآن کریم که بر
نبی مکرم اسلام)ص( به عنوان خاتم پیامبران و اولین مدیر جامعه اسلامیبه منظور مدیریت و
راهنمایی بشریت نازل شده است، چه آیاتی به موضوع مدیریت اشاره داشته و چه الگویی را ارایه
مینماید. روش انجام این تحقیق روش کیفی و راهبرد انجام آن راهبرد کیفی نظریهپردازی داده بنیاد
با رویکرد فرایندی است که پس از آنکه مبانی نظری موضوع به اختصار توضیح داده شد، به پیاده
نمودن روش تحقیق پرداختیم.
به این ترتیب که پس از استخراج بیش از 250آیه، به حدود 200نشانه به عنوان مضامین، دست
یافته و در مرحله کدگذاری باز، از آن میان 190مفهوم به عنوان 190عنصر الگوی مدیریت دینی
برگزیده شد و در قالب مقولههای اصلی ساماندهی شدند و برای دفع شبهه و مصون ماندن از خطر
تفسیر به رأی، رواسنجی دادهها با استفاده از چندین تفسیر مهم صورت گرفت و در نهایت الگویی
از مدیریت شامل ویژگیهای مدیران، برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی و هدایت، ارزیابی و
نظارت و کنترل، تشویق و تنبیه، طی مرحله کدگذاری محوری از میان مجموع عناصر کشف شد نتایج تحقیق تأمینکننده زیرساختها و پایههای نظری طراحی الگوی مدیریت دینی بر مبنای قرآن
کریم و در سطح نظری و نظریهپردازی است

کلیدواژه‌ها