دوره و شماره: دوره 13، شماره 75، زمستان 1393 (553)