دوره و شماره: دوره 13، شماره 75، زمستان 1393 (553) 
3. بررسی عملکرد سپاه شهدای آذربایجان غربی در

روح اله کریمیان؛ محمدجواد محمدجواد سبحانی فر