بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان ستاد

نویسندگان

چکیده

توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهرهوری کارکنان و استفاده بهینه از
ظرفی تها و توانای یهای فردی و گروهی آ نها در راستای اهداف سازمانی است. وظیفه و رسالت
سنگینی که بر دوش قرارگاه خات مالانبیا(ص) و به تبع آن بر دوش آماد و پشتیبانی آن است؛ بدون
بهره گیری از نیروهای خلاق، توانمند و کارآمد انجام این مهم غیر ممکن است؛ بنابراین باید یک
روش دقیق، منطقی، علمی و کاربردی ارایه شود، تا این مجموعه بتواند با روحیه و انگیزه عالی این
وظیفه سنگین و الهی خود را انجام دهد. این تحقیق بر آن است که به تبیین عوامل مؤثر بر
توانمندسازی کارکنان بپردازد؛ بنابراین بر اساس الگوی سه بعدی، ترکیبی از مد لهای میرزایی
اهرنجانی( 1386 ) و فرهی( 1389 ) طراحی و به صورت میدانی مورد آزمون قرار گرفته است. در این
مدل سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری و زمین های به عنوان عوامل اثرگذار بر توانمندسازی کارکنان
در نظر گرفته شده است.
پژوهش حاضر، به لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و به لحاظ
گردآوری اطلاعات با توجه اینکه ابزار سنجش پرسشنامه محقق تدوین شده بود، پیمایشی تلقیم یشود. روایی پرسشنامه از طریق نظرسنجی از خبرگان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرومباخ
87 /.) به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنی کهای آمار توصیفی ( مد، میانه، )
میانگین، درصد فراوانی) و آمار استنباطی ( آزمو نهای همبستگی اسپیرمن، آنالیز
و دو جملهای) استفاده شده است. (TUKEY HSD) آزمون تعقیبی توکی ،(ANOVA) واریانس
یافت ههای تحقیق نشانگر آن است که هر سه دسته عوامل (ساختاری، رفتاری و زمین های ) و
مؤلف ههای آ نها بر توانمندسازی کارکنان ستاد پشتیبانی قرارگاه خات مالانبیا(ص) تأثیر دارد. در این
میان در شاخه رفتاری، سبک رهبری با ( 4.37 ) ، در شاخه ساختاری، نظام حقوق و دستمزد با
4.46 ) و در شاخه زمین های، جو سازمانی با ( 4.51 ) از بیشترین تأثیر برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها