بررسی عملکرد سپاه شهدای آذربایجان غربی در

نویسندگان

چکیده

سپاه شهدای استان آذربایجان غربی که وظیفه برقراری امنیت در استان را بر عهده دارد، در سا لهای
اخیر در راستای برقراری امنیت پایدار با مسأل های به نام پژاک مواجه بوده است. این گروهک که از
سال 1383 فعالیت خود را در مناطق مرزی و روستاهای این استان در حوز ههای مختلف آغاز کرده،
مشکلاتی را برای نیروهای دولتی و مردم منطقه به وجود آورده است. سپاه شهدا نیز که وظیفه
برقراری امنیت را بر عهده دارد برای مقابله با این گروه اقداماتی را در حوز ههای مختلف به مورد
اجرا گذارده است. این پژوهش با طرح این سؤال که: آیا عملکرد سپاه شهدای آذربایجان غربی در
مقابله با پژاک مؤثر بوده است؟ به دنبال بررسی عملکرد سپاه شهدای آذربایجان غربی در مقابله با
گروهک پژاک است. در این پژوهش تلاش شده که عملکرد و اقدامات فرماندهان و مدیران این
سپاه در جهت مقابله با تحرکات گروهک پژاک در ابعاد تاکتیکی، اطلاعاتی، فرهنگی، مرد میاری و
عملیات روانی بررسی شود و میزان تأثیرگذاری اقدامات صور تگرفته در هر حوزه مشخص گردد.
برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و بررسی موضوع، از روش توصیفی و پیمایشی استفاده شده و
با بهر هگیری از روش کتابخان های و میدانی اطلاعات و داد ههای لازم گردآوری شده است. نتایج ویافت ههای به دس تآمده از تحقیق نشان م یدهد که عملکرد سپاه شهدای آذربایجان غربی در مقابله
با پژاک در همه حوز هها بالاتر از سطح متوسط مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها