بررسی امنیت روانی کاربران فضای سایبری (اینترنت)

نویسندگان

چکیده

فضای سایبری به ویژه اینترنت اگرچه در ده ههای اخیر وارد زندگی بشر شده است، اما به سرعت
رشد نموده و تأثیر زیادی بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشته است. این توسعه رو به رشد فناوری
اطلاعات و اینترنت تحولات گسترده در تمام ابعاد بشری از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،
دفاعی و امنیتی به وجود آورده است. در حال حاضر اینترنت م یتواند نقشی بسیار مهمی در مسائل
امنیت روانی ایفا کند. از نظر آزادی بیان بدون هیچ حد و حصر، انتشار اخبار، شایعات، مسائل غیر
اخلاقی، تن شهای سیاسی، مسائل اقتصادی و موضوعات فرهنگی اجتماعی مطرح در فضای سایبر
همه بیا نگر اهمیت و نقش فضای سایبری بر امنیت روان و سلامت روانی جامعه هستند؛ بنابراین
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر فضای سایبری بر امنیت روانی دانشجویان دانشگا ههای استان
قزوین انجام گرفت. نمونه آماری این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه امنیت
روانی مازلو و پرسشنام های که محقق تدوین نموده انجام گرفت، 383 نفر از دانشجویان استان
قزوین را تشکیل م یداد.
به منظور پاسخگویی به سؤا لهای پژوهش، داد ههای حاصل از تحقیق براساس روش تحلیلو با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک راهه مورد تجزیه و ( spss) محتوایی و به کمک نر مافزارتحلیل قرار گرفت. براساس نتیجه تجزیه و تحلیل یافت هها میزان ساع تهای استفاده از اینترنت و
موضوعات مورد علاقه در اینترنت و عضویت در شبک ههای اجتماعی نیز بر امنیت روانی دانشجویان
مؤثر است

کلیدواژه‌ها