میزان اثربخشی آموز شهای عقیدتی سیاسی فرماندهان ومدیران بسیج سپاه حضرت محمد رسول الله(ص)تهران بزرگ در مقابله با جنگ نرم

نویسنده

چکیده

؛ پژوهش حاضر با عنوان بررسی میزان اثربخشی آموز شهای عقیدتی سیاسی ( معرفتی و بصیرتی) » ؛ پژوهش حاضر با عنوان
فرماندهان و مدیران بسیج سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مقابله با جنگ نرم انجام
گرفته است که در آن نقش مثبت و توانمندساز آموز ههای دینی و مذهبی در برابر جنگ نرم دشمن
در سه سطح دانشی، گرایشی و رفتاری مشاهده م یشود. برای به ظهور کشیدن و نشان دادن تأثیر
متقابل متغیرها، تعداد سه سؤال در ابعاد مورد نظر طرح و با استفاده از روش نمون هگیری و ابزار
پاسخنامه آرای جامعه نمونه دریافت شد و پس از جم عبندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مبانی نظری این پژوهش کاربردی و توسع های از مطاالعه و بررسی متون، دستورالعم لها و طر حهای
سازمانی، نظام تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی سپاه و بسیج، استفاده از پایگا ههای اینترنتی و به
ویژه پایگاه اطلا عرسانی دفتر مقام معظم رهبری و مراجعه به بیانات ایشان شکل گرفته است. جامعه
نمونه فرماندهان و مدیران بسیج شرک تکننده در برنام هها، دور هها و آموز شهای عقیدتی سیاسی در
سا لهای 1389 و 1390 هستند که تعداد 3492 نفر از آنها در این پاسخگویی مشارکت داشتند.
یافت ههای پژوهش بیانگر این است که:
1. آموز شهای عقیدتی سیاسی بیش از 60 درصد در مقابله با جنگ نرم تأثیر مثبت داشته است.
2. تأثیر دور ههای تربیت و تعالی( آموز شهای حضوری و کلاسی) بیشتر از سایر برنام هها است.

کلیدواژه‌ها