تبیین جایگاه اجتماعی و فرهنگی خلیج فارس در راهبرددفاعی جمهوری اسلامی ایران و ارایه راه کارهای تحقق الزامات آن

نویسندگان

چکیده

راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت تعیین اهداف، ابزارها و امکانات و رو شهای
دفاعی برای تأمین امنیت ملی کشور است. راهبرد دفاعی، با بهر هگیری از عوامل قدرت ملی در
بخ شهای نظامی و غیر نظامی، در گام نخست، به بازدارندگی در برابر تهدیدهای بالقوه پرداخته و در
صورت شکست بازدارندگی راهبردی، به دفاع از تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع و ارز شهای
اساسی نظام اسلامی م یپردازد.
خلی جفارس، یکی از صحن ههای جغرافیای طبیعی است که ب هدلیل برخورداری از ویژگ یها و
مؤلف ههای مختلف قدرت، دارای کارکرد مهمی در راهبرد دفاعی کشور اس ت. یکی از ابعاد یا مؤلف ه
اصلی و تأثیرگذار خلی جفارس، بعد اجتماعی و فرهنگی آن است که آن را ب هعنوان یکی از مناطق
مرکزی و تأثیرگذار در تعاملات فرهنگی منطق های و جهانی مطرح کرده است. زیرا این منطقه، خاستگاه
ادیان الهی و به ویژه دین مبین اسلام و نشر و توسع ه آن به سراسر عالم اس ت. شناسایی الزامات
جایگاه خلی جفارس و استخراج را هکارهایی که بتواند این ضرورت ها را در بعد اجتماعی و فرهنگی
محقق کرده و جایگاه خلی جفارس را از این منظر ارتقا و توسعه بخشد، از ضرور تهایی است که
نیازمند توجه ملی در سطوح نظامی و غیرنظامی است. از این رو، در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین جایگاه خلی جفارس از نظر اجتماعی و فرهنگی، الزامات این بعد نیز از طریق اکتشافی، استخراج و
در نهایت را هکارهایی برای تحقق این الزامات ارایه شود.

کلیدواژه‌ها