دوره و شماره: دوره 12، شماره 71، زمستان 1392 (561)