نقش اخوان المسلمین در تحولات اخیر سوریه و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

با گسترش نا آرام یهای سوریه در اوایل سال 2011 میلادی اخوان المسلمین این کشور، حرکت -
های اعتراضی، این کشور را به سمت جنگ طایفه ای هدایت کرد. جنگی که نتیجه اش چیزی جز
تضعیف محور مقاومت در منطقه نخواهد بود. مقاله با هدف شناخت جایگاه این جنبش در ساختار
اجتماعی- فرهنگی سوریه و نقش آن در شکل گیری و پیشبرد تحولات اخیر این کشور، آگاهی از
دیدگاه آن ها در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و بالاخره
مشخص نمودن تأثیر نقش آفرینی اخوا نالمسلمین در تحولات سوریه، بر امنیت جمهوری اسلامی ایران
با استفاده از روشِ تحقیق کیفی، به مشاهده منظم اطلاعات موجود در این مورد پرداخته، تا به روش
استقرایی، یعنی مشاهده عینی ابعاد و زوایای روشن متغیرها و همچنین کنش و واکنش های موجود بین
آ نها از گذشته تا کنون، به اصول حاکم بر این روابط و فعالی تها و در نهایت به ابعاد مبهم مسأله و
پاسخ سؤالات خود دست یابد.

کلیدواژه‌ها