عوامل مؤثر برهمگرایی در روابط ایران و مصر و تأثیر آن برامنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

ایران و مصر ب هعنوان دو قدرت منطق های و تأثیرگذار جهان اسلام، می توانند با گسترش همکاری،
منافع مشترک متعددی را از قبال این روابط پیگیری نمایند که تحقق این هدف مستلزم شناخت
زمین ههای متعدد ه مگرایی در روابط دو کشور و را هکارهای پی شروی برای بهبود شرایط است. در این
راستا پژوه شگر ب رآن است تا این روابط را مورد بررسی قرار دهد. چشم انداز روابط ایران و لزوم
شناخت آثار امنیتی این روابط برای سیاستگذاران و تصمیم گیران امنیتی جمهوری اسلامی ایران محق
را برآن داشته است تا ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به برشماری عوامل مؤثر برهمگرایی
حمایت ایران » در روابط ایران و مصر پرداخته و پس از اخذ نظر خبرگان به این نتیجه م یرسد که عوامل
عضویت دو کشور ایران و مصر در » و « حمایت تاریخی ایران از اخوا نالمسلمین » ،« از موضوع فلسطین
به عنوان مهم ترین عناصر مؤثر بر همگرایی روابط ایران و « ... کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد و
مصر و موجبات تقویت امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورده است. بر این اساس
پیشنهاداتی را جهت بهره برداری علاقمندان به مسایل پیرامون روابط ایران و مصر مطرح می نماید

کلیدواژه‌ها