تحول جایگاه منطقه ای و روابط تنش زای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

نویسندگان

چکیده

عوامل و دلایل متعددی در تغییر رویکردهای ایران و عربستان سعودی در قبال یکدیگر و روابط آ نها
تأثیرگذار است. عواملی مانند ساختار قدرت در نظا م بی نالمل ل و سط ح منطقه ، عوام ل و بسترها ی
تاریخی، فرهنگی و مذهبی، بر روابط دو کشور تأثیرگذارن د. و همچنی ن عوامل ی مانن د تغیی ر دیدگا ه
رهبران سیاسی و تحولات داخلی و منطق های، از مؤلف ههایی هستند که به تغیی ر در رویکرده ا و رواب ط
عربستان سعودی و ایران برای اهداف راهبردی از جمله ارتقای جایگاه منطق های منجر شده است.
آنچه در این مقاله مدنظر است، بررسی تغییر و تحولات منطقه ای بر راهبرد عربستان سعود ی در قبا ل
جمهوری اسلامی ایران است. تغییر رژیم بعثی در عراق، تحولات و جن گهای لبنان و فلسطین با رژیم
صهیونیستی، ناآرامی های سوریه و انقلاب مردم بحرین، مه متری ن تحولا ت منطق های مور د نظ ر
م یباشند. در این راستا عربستان سعودی با این برداشت که تحولات منطق های بع د از حمل ه امریک ا ب ه
عراق، باعث افزایش نفوذ و قدر ت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران شده، تلاش کرده اس ت ت ا ضم ن
گسترش نفوذ خود در منطقه، به ایجاد توازن در مقابل ایران بپردازد. در این پژوهش تحول جایگاه
منطق های و روابط تن شزا جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی مورد واکاوی قرار گرفت ه و بر
اساس تجزیه و تحلیل یافت ههای تحقیق نتیجه گیری مؤثر و کارآمدی را برای محققان و پژوهشگران ارایه داده است.

کلیدواژه‌ها