حضور القاعده در مرزهای ایران و پاکستان و تأثیر آن برامنیت استان سیستان و بلوچستان

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیرات امنیتی القاعده بر استان سیستان و بلوچستان در سایه حضور
در مرزهای ایران و پاکستان م یباشد که به جهت شناسایی گرو ههای مسلحانه فرقه ای در محیط امنیت
داخلی و رصد چال شهای امنیتی در راستای کمک به مراکز امنیتی در برنام هریزی و اقدام به موقع
دلیل قانع کننده ای برای پژوهشگر در انجام این پژوهش می باشد.
روش و شیوه کار پژوهشی در پایان نامه حاضر ب هصورت توصیفی - تحلیلی از نوع پرس شنامه ای
نفر از متخصصان حوزه امنیت م یباش د. n= بسته با طیف لیکرت 5گانه و دارای جامعه آماری 30
پرس شنامه در 4حوزه نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و برای هر حوزه 10 سؤال تدوین
t و آزمون spss شد که پس از جمع آوری پاس خنام ههای پرس شنامه در نهایت از طریق نرم افزار
استیودنت نسبت به رد و تأیید فرضیات اقدام شد. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا حضور القاعده
در مرزهای ایران و پاکستان بر امنیت استان سیستان و بلوچستان تأثیرگذار اس ت؟ در پاسخ ب ه سؤال
فوق 4 فرضیه حول میزان تأثیرات امنیتی القاعده در حوزه های نظامی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و
سیاسی تدوین شد که با توجه به خروجی پرس شنامه 4 فرضیه یادشده مورد تأیید قرار گرف ت. نتایج
حاصل از پژوهش ضمن تأیید تأثیرات امنیتی القاعده در 4حوزه مذکور ، بیانگر آن است که حضور
القاعده در مرزهای ایران و پاکستان بیشترین تأثیر را در حوزه فرهنگی اجتماعی با نمره
اکتسابی 81.08 درصد و کمترین تأثیر را در حوزه نظامی با 67.75 درصد خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها