تهدیدات نرم جمهوری اسلامی ایران در بعد هویتی

نویسندگان

چکیده

اگر ایده تأسیس حکومت اسلامی را به عنوان یک نظریه بدانیم در آن صورت جمهوری اسلامی ،
تحقق اجرایی و حقوقی آن می باشد، که از زمان تأسیس همواره مورد تهدید بوده است. امروزه با
توجه به شکست های معارضان در عرصه های اقتصادی و نظامی، بیشترین تهدیدات در بعد هویتی
این نظام مطرح است. بر این اساس لازم می آید تا این بعد از تهدیدات مورد بررسی ویژه قرار گیرد.
در این ارتباط در این مقاله این سؤال مطرح می شود که: تهدیدات نرم جمهوری اسلامی در بعد
هویتی کدامند؟ فرضیه نویسندگان در پاسخ به این پرسش اساسی عبارت است از:
سه گونه اصلی تهدیدات نرم هویتی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
اول: تهدیداتی که اسلامیت نظام با شاخص ولایت فقیه را هدف قرار داده اند.
دوم: تهدیداتی که مقبولیت نظام با شاخص حضور مردمی را هدف قرار داده اند.
سوم: تهدیداتی که کارامدی نظام را هدف قرار داده اند.
اگرچه منابع تهدیدات نرم را می توان در خارج از مرزهای ملی جستجو کرد، اما آنچه حائز
اهمیت است عاملان و زمینه های داخلی است که در بررسی تهدیدات نرم هویت بنیاد بسیار مؤثر
هستند. عاملان داخلی اعم از کارگزاران، فراین دها و ساختارها نقش اولیه و بسترساز را برای عاملان
خارجی ایفا می کنند که با عدم توجیه کافی و ارائه مستندات عقلی و نقلی زمینه را برای تهدیدات
نرم خارجی مهیا ساخته، دشمنان را به تغییرات هویتی در قالب تغییر ذائقه ها امیدوار می سازند. و
بدین طریق نویسندگان در مقام تحلیل تهدیدات نرم جمهوری اسلامی هر دو بعد داخلی و خارجی
را مد نظر قرار داده اند. که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در قالب نظریه ساختارکارگزارتدوین شده است.

کلیدواژه‌ها