دوره و شماره: دوره 14، شماره 78، زمستان 1394 (568)