طرح نهضت آموزش دوره ای اثربخش برای فرماندهان و مدیران

نویسندگان

چکیده

طرح نهضت آموزش بسیجیان با هدف ارتقای سطح علمی و توانمند سازی مدیران و
فرماندهان بسیج به منظور توسعه ظرفیت آموزش بسیج و پاسخ گوی ی به نیازهای آموزشی
مسئولین رد ههای مقاومت و بهسازی منابع انسانی بسیج به اجرا درآمده به منظور بررسی و
کسب اطلاعات جامع علمی ازمیزان اثربخشی طرح نهضت آموزش بسیجیان در ابعاد مختلف
و توانمند سازی و بررسی محتوای آموزشی بحث بررسی میزان اثربخشی نهضت آموزش
بسیج بر فرماندهان حوزه مقاومت محلات بسیار ضروری و قابل توجه بو د. لذ ا پروژه
تحقیقاتی تحت این نام تعریف و تمامی فرماندهان حوزه مقاومت محلات ک ه در ای ن طرح
شرکت داشتند که مجموع آنها 2800 نفر م یباشند که از بین آنها تعداد 372 نفر به عنوان نمونه
با روش نمونه گیری تصادفی از بین نواحی کشور انتخاب شدند. نتایج تحقیق مذکوراز طریق
آمارهای توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که این طرح را
99 % مورد تأیید قرار دادند و به نوعی دیگر این / فرماندهان حوز ههای مقاومت محلات با 7
دوره آموزشی با بیش از 90 % اثر بخشی مورد تأیید واقع شد. پس م یتوا ن در نهایت چنین نتیجه گرفت که طرح نهضت آموزش فرماندهان و مدیران بسیج توانسته به اهداف خود که همانا توانمند سازی مدیران بسیج، درارتقای سطح مدیریتی و بهبودی درمدیریت اجرایی بسیج میباشد برسد.

کلیدواژه‌ها