علل و عوامل مؤثر بر جذب و به کارگیری نخبگان بسیج دانشجویی برای عضویت در سپاه

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر عوامل مؤثر بر جذب و به کارگیری نخبگان بسیج دانشجویی برای عضویت و استخدام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت. این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت آن یک تحقیق کاربردی و میدانی و از نظر نوع روش، تحقیق پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری 4500 نفر و نمونه آماری 261 نفر از فعالان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهر تهران می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند و یافته‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. در بررسی مسأله اصلی پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر جذب نخبگان بسیج دانشجویی به عضویت در سپاه است. در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق و براساس یافته ها، متغیرهای مسائل اعتقادی و معنوی، انگیزه های درونی و انقلابی، منزلت اجتماعی، امتیازات قانونی، آسان بودن جذب و مراحل پذیرش، مشارکت در تصمیم سازی‌ها، ادامه و گسترش فعالیت‌های علمی- آموزشی و پژوهشی توسط نخبگان بسیج دانشجویی در سپاه بیشترین تأثیر را در جذب نخبگان داشته است. با توجه به نتایج تحقیق مشخص گردید که نخبگان بسیج دانشجویی به سپاه به عنوان نهادی انقلابی و محلی برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌نگرند و مهم‌ترین عامل در جذب نخبگان بسیج دانشجویی به سپاه آرمان گرایی و انگیزه اعتقادی و انقلابی بوده و امکان رشد و تعالی شغلی و تحصیلی و پژوهشی عوامل تأثیرگذار بعدی در جذب نخبگان بسیج دانشجویی به عضویت در سپاه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. آراسته، حمیدرضا و همکاران(1383). شناسایی و ویژگی‌های نخبگان، مجله رهیافت، ش34: 26و 27.
 2. آزاد ملکی، تقی(1373). درآمدی بر بسیج شناسی اجتماعی. مجله علمی پژوهشی بسیج. مرکز مطالعات پژوهش‌های ارتش 20 میلیونی، ش یک، ص 17.
 3. افشاری راد، مسعود(1380). عوامل مؤثر بر جذب دانشجویان به بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دافوس (مقاومت).
 4. افشار، علیرضا(1376). آشنایی با تشکیلات و مأموریت های بسیج. مجله علمی پژوهشی بسیج.
 5. دهخدا، علی اکبر(1341). لغت نامه دهخدا، ج 7. تهران: گلشن.
 6. سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فنآوری(1388). بررسی نیازهای نخبگان و انتظارات آنان.
 7. سازمان بسیج مستضعفین(1388). استراتژی سازمان بسیج جامعه پزشکی.
 8. طاهری، حسن(1381). بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر جذب نوجوانان در بسیج. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دافوس.
 9. طوسی، محمد علی(1370). اصول مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 10. عمید، حسن(1383). فرهنگ عمید، تهران: امیرکبیر.
 11. معاونت طرح و برنامه نیروی مقاومت بسیج(1379). طرح امیرالمؤمنین‌(ع).
 12. معین، محمد(1384). فرهنگ فارسی معین. تهران: امیرکبیر.
 13. منانی، محمدنبی(1380). بررسی موانع جذب کارگران در بسیج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دافوس.
 14. نائلی، محمدعلی(1372). نظریه عاملیت در انگیزش کار.مرکز آموزش مدیریت دولتی، 372، ش20.
 15. هلر، رابرت(1383). مدیریت کارکنان. سعید علی میرزایی.نشر سارگل.
 16. عباس پور، عباس(1382). مدیریت منابع انسانی پیشرفته(رویکردها، فرایندها و کارکردها).
 17. هومن، مارتین(1387). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران. انتشارات سمت.
 18. http://www. Leader.ir-1376 -1393
 19. http://www.jums.ir-1388